Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. .Wij willen, alvorens oen begin Ie maken mei het verhaal dezer vnlU«vor

schTkn8vannde SE"r b|'ik T d'e .volksslammen. «elke den eersten

wedersJan. barbaarscl,e llordt!n> die uit Azië toestroomden, hadden te

herdersvolk'0" Hnnnf'M i^ Wol,ga woonden de Alnnen, een oorlogzuchtig iierueiavolk. Hunne schoone, ranke gestalte, hun blond haar en hnnno

manen6- ^fwllp8^811 '1Un 'ie' "l,eilijke vee' overeenkomst met de Gerstammèn overeen gCW00n,en kwamen ziJ ecl"er meer met ,1e Scytische

daai,ire,a"ibij,,eid' (l<; loenmaals onbekende streken van het heden-

r : ' i W00nden d? ,alliJ'ke Sarmatische nomadenstammen, die mei ïeuei jaargetijde van woonplaats wisselden.

rivier wasTÏV3". df.D°.naU',Va,n de Zwar,e Zee lo' aan genoemde

dën 2I:ch iiShfllilftem landfreek door de Gotlie" '^el. Hij dezen had-

reeds sedert lan ' mel l nan^ l ,aTm^n aan8esloten, ook hadden zij zich iceus seueri lang met de oorspronkelijke bewoners des lands vereemVd n,.

S «iET in ,w« j. w2, «de,eSSta

der Joor.fe". Tc!lli8 """■ uit hel is

en Germaa n sc I ie 111 Herma,nrik bad all« "aburige Slavische, Sarmatische breid rijk '"ï? w fr ! Juk 8ebrachl e" len laatste een uitge-

de/en zich niet hii i ^.Vst-Gothen waren hem ondergeschikt, ofschoon

geneigd waren. ' Z'JUe I)evelen voegden, maar immer tot opstand

met de St „l,athlï'n !cn ,^y°M van hunne menigvuldige aanraking vroeg was het flirkie,!\n f be®chavino gedeeltelijk overgenomen. Reeds van °ppn hn-.i " 11 doorgedrongen; hunne wetgeving was die

oefend De X|p1>1 l. T' ,iJa 0ll(lt'r llL'n kunst en wetenschap be-

i , ' , o tl^ bisschop UI lilas had mei behulp van hel Grieksrh alnlri

de Golhen uil^vi''r<jc'll'ij*ni"® 'e,,er®c'1"® der Germanen) eene schrijftaal voor «le boeken ™ ft' ,,le H"ih> schrift, met uitzondering van

talin<r ;s i.p, n„ i , iigen'i i6 Golblsche 'aal overgebracht. Deze bijbelverken liin L IfoogduHsche geschrift, dat wij kennen: enkele brokstukken zjn Ine van voor het nageslacht bewaard gebleven.

zeer "** ™lk" onJcr *

®ensk'a.Ps u'' Middel-Azië een zwerm wilde Hunnen bekend /Mn Mongolen, die onder den algemeenen naam van

Ammiinn! m» 1?' geworden, lil Europa doordrong. De geschiedschrijver

kende' beschrfiWn™1""^6'1^ 0I1|S Va," deze "llmR'n eL'"(, waarlijk afschrikwekwan«en Ipp i! " J zlJn baardeloos en leelijk van aangezicht, dewijl de nloe^d w!r l„n T" i ! spoedig na hunne geboorte als met sneden door-

Ce «sfalte r±0,.M- ",eekcns lH;1 gr0eien van d™ baard le be'eHen.

wilde l£ jn p J ; /AJ ZIJI1 krom van l)eenen. zoodat zij veel op is li li 8^1'jken. Even terugstootend als hun uiterlijk is, even ruw

spijzen UU wortelen ft -T *'J niet' °°k geene smake'Ük toebereide dat /M nn,w i i'. fchkruid,en (,n rauvv vleesch van allerlei gedierte

hebben eeeïe hïfin if paarden ln,urw ,ij(Jcn' bestaal voedsel. Zij' hmiXwirt .: ?e,fs fc'eene ne,en hutten treft men bij hen aan. Onon-

leeren zij honger 2 !"gS, b?rge,n en ,,.loor de wouden; van kindsbeen af ii i on0cr en dorst en de afwisseling des weders verdragen Hnnnp

SgteL r, ".«r!-* <*»«? yewmuS zzsiïj'ys

neen een en hel/piffle tl 1' i'"8' ''Cne 111 ,llU'S en eene andere daar buiten; den 'van .,, " k , ,dragen Z,J zolang, tot het aan lompen en tlar-

J valt. Hel hoofd bedekken zij met eene gebogen muts, en

49*

Sluiten