Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meinen aanboden. Nauwelijks had Alarik den dood van Sfliclio vernomen hij besloot gebruik te maken van deze gunstige gelegenheid, om een inval in Italië te doen In hel jaar 408 drong hij v:n de zijde der Alpen zonder eenigen tegenstand te ontmoeten, het land binnen. 1

Honorius verschanste zich in de sterke stad Ravenna en meende hier vei hg te zijn voor de Gothische benden. Zijn leger was te zwak om Alarik te kunnen tegenhouden, en deze trok dan ook roovend en blakerend op Rome los. De stad werd door de Gothen nauw ingesloten en zag zich allen toevoer afgesneden. D

Iloe talrijk en slerk het leger der Gothen ook was, toch was het niet in staa eene stad te veroveren, die toenmaals meer dan een millioen inwoners telde. Hadden de Romeinen nog dezelfde dapperheid bezeten, waardoor zn zich "i vroeger tijden onderscheidden, dan zou die geduchte stad in zich zelf de kracht gehad hebben, om eiken aanval van buiten af te slaan. Hadden Romes inwoners zeifs nog maar de kunst verstaan om te strijden' Doch hiertoe waren zij niet meer in slaat; het geheele vulk, van den hoogsten tot den laagslen stand, was ontaard, ontzenuwd en verwijfd door weelde en zingenot Aminianus Marcelhnus geeft ons eene beschrijving van de Romeinen van zijn tijd, welke, hoe overdreven zij ook moge schijnen, toch ontwijfelbare waarheid bevat, want zij wordt bevestigd door de feiten der geschiedenis Eenige hoofdpunten uit deze beschrijving van hel leven der Romeinsche grooten dier dagen, willen wij onzen lezers mededeelen:

«Gedreven door de ijdele zucht om hun aandenken te vereeuwigen laten zij hunne beeltenis in metalen en marmeren standbeelden vermenigvuldi«en en zijn niet tevreden voor dat deze beelden met goudplaten overtrokken znn Hun pralen met het boek, waarin de opbrengst der landerijen, die zii in alle provinciën van den opgang tot den ondergang der zon bezitten, staat op"eteekend, maakt de billijke verontwaardiging gaande van ieder, die zich herinnert, dat hunne arme maar onoverwinnelijke voorvaderen zich noch door uitgezocht voedsel noch door pracht van kleeding van den geiingsten krijsman onderscheidden. De edelen van dezen tijd daarentegen meten hun rang en hun aanzien af naar de hoogle hunner wagens en de pracht hunner klee-

hhrnn llnn Inncrn manluie *r.,« _ . , 1

i ,, , 7 , —o en uc juuuiii minner klee¬

deren. Iiun lange mantels van zijde en purper fladderen in den wind en

\vannpf»r rlp/o liafyn mol /«.vu.i i ■ . * 1

. , i i . .ü , 1 ... "'J «"lucii uuiiciieveii, laieii zn e-

kens de onderkleederen. de mb fnmvn'e vwm ir^rin i..,i > j

• ... , . -v— ^ wi.ii, **u«uiii iiiri enuft'Kisei van ver-

schillende dieren is ingeweven Met een stoet van 50 bedienden a. liler zich hollen zij op hunne wagens, die het plaveisel vernielen, door de slralen mei' eene haast, alsof zij met postpaarden reisden, en dil voorbeeld der senaloren wordt trouw nageaapt door matronen en vrouwen, die in overdekte wa-'ens

onophoudelyk de ontzaglijke ruimte der slad en voorsteden doorr Zoo

dikwijls deze hooggeplaatste personen zich verwaardigen om de openbare baden te bezoeken, nemen zij bij hunne komst een luiden, onbeschaamd gebieden-

Sl. '!, TV eu ?lge,nen, z« zich voor hun Seb'uik "I de gemakken toe. welke \oo lie volk bestemd waren. Wanneer zij op deze openbare plaatsen een der schandelijke dienaars hunner lusten aantrelfen, drukken zii hunne toegenegenheid uil door eene teedere omhelzing, terwijl zij met Irotschen blik de begroetingen hunner medeburgers ontvangen, aan wien het niet geoorloofd is naar eene hoogere eer te streven, dan hun handen of knieën te kussen Zoodra zij zich door het bad ten volle verkwikt hebben, doen zij weder hunne ringen en de overige teekenen hunner waardigheid aan, kiezen uil den voorraad hunner uit de fijnste stoffen bestaande kleederen, die groot genoeg is om een twaalftal personen daarvan te voorzien, die, welke hun het best bevallen en nemen bij hun vertrek weder dezelfde trotsche houding aan, welke men misschien ternauwernood in den grooten Marcellus, den overwinnaar van Svracuse, zou geduld hebben. -

Somtijds wagen zich deze heeren waarlijk aan vermoeiende ondernemin-

STEECKI-ISS. II. gQ

Sluiten