is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen; zij bezoeken hunne landgoederen in Italië en verschaffen zich door de moeite hunner slaven, de genoegens der jacht. Wanneer zij een enkele maal, vooral op warme dagen, den moed hebben om in hunne beschilderde galeien naar hunne schoone villa's aan de zeekust van Puteoli en Cajela te zeilen, vergelijken zij hun waagstuk met de tochten van Caesar en Alexander. Zoodra evenwel eene vlieg het waagt zich neder te zetten op de zijden plooien hunner vergulde zonneschermen, of een zonnestraal door eene onbewaakte en nauwelijks merkbare opening dringt, dan zuchten zij over hunne vreeselijk moeielijke tochten en beklagen zich in de meest gekunstelde bewoordingen, dat zij niet geboren zijn in het land der Cimmeriërs, waar eene eeuwige duisternis heerscht.

In de uitoefening van bun huiselijk gezag leggen de Romeinsche grooten eene buitengewone prikkelbaarheid ten aanzien van de minste veronachtzaming van bun persoon aan den dag; doch het geheele menschelijk geslacht behandelen zij met de grootste minachting en onverschilligheid. Als zij warm water hebben verlangd, en de slaat bun wenk niet spoedig genoeg gehoorzaamt, wordt hij gestraft met driehonderd geeselslagen; beeft evenwel diezelfde slaaf een moord met voorbedachten rade begaan, dan merkt zijn beer zeer zachtmoedig op, dat hij een nietswaardige knaap is, en dat hij, wanneer bij zich weder aan een dergelijk vergrijp schuldig maakt, de straf niet ontgaan zal.

De dagelijksche en meest vertrouwde gezellen der aanzienlijken zijn die parasieten (tafelschuimers), welke de voordeeligste aller kunsten, de vleierij, beoefenen, die gretig ieder woord, elke daad van bun onsterfelijken beschermer bewonderen, met opgetogenheid zijne marmeren standbeelden en mozaïeken vloeren aangapen en al den pronk en praal, welke men ben geleerd heelt als de persoonlijke verdienste van den heer des buizes te beschouwen, hemelhoog prijzen.

Een ander middel, om zich toegang lot de huizen en den kring der aanzienlijken te verschallen bezit bij, die bet spel als een handwerk of, gelijk het wordt uitgedrukt, als eene kunst beoefent. De verbondenen zijn door een nauwen en onverbreekbaren band der vriendschap of liever der samenspanning aan elkander gehecht en hoe meer vaardigheid men bezit in de ars tesseraria (dobbelspel), des te zekerder is men, dal men zich tot rijkdom en aanzien zal verhellen. Het aanleeren van kundigheden boezemt den aanzienlijken zelden belangstelling in; zij hebben een afkeer van de moeiten, die aan de studie zijn verbonden, en schatten hare voordeden gering. De eenige boeken, die zij lezen, zijn de satiren van Juvenalis en de woordenrijke en fabelachtige verhalen van Valerius Maximus. De bibliotheken, die zij van hunne vaderen geërfd hebben, worden als schrikaanjagende spooksels zorgvuldig aan liet daglicht onttrokken. Maar kostbare tooneeltoestellen, lluiten, reusachtige lieren en waterorgels worden lot hun gebruik vervaardigd. De tonen der vocale en instrumentale muziek weergalmen zonder ophouden door Rome's paleizen. In deze verblijfplaatsen der weelde wordt aan ijdele klanken boven woorden vol geest en zin, aan de verzorging van het lichaam boven de ontwikkeling van den geest de voorkeur gegeven. Geldgebrek, het natuurlijk gevolg en de straf van hunne uitspattingen en verkwisting, noopt de aanzienlijken dikwijls om hunne toevlucht te nemen tol de meest vernederende maatregelen. Wanneer zij van anderen leenen willen, nemen zij den kruipenden en smeekenden toon van den slaaf in het kluchtspel aan; wanneer zij daarentegen tot betaling worden aangemaand, spreken zij op den gezwollen tragischen declameertoon der kleinzonen van Hercules. Wordt de eisch herhaald, dan weten zij met weinig moeite den een of anderen aanbrenger te vinden, wien de taak wordt opgedragen om eene aanklacht wegens vergiftiging of tooverij in te brengen tegen den onbeschaamden schuldeischer, die zelden weder uit de gevangenis ontslagen wordt, tenzij bij het bedrag der geheele schuld bij behoorlijk onderteekend geschrift kwijtscheldt. Deze on-