is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Riciiner, de opperbevelhebber der vreemde troepen in dienst van de Romeinen. had met den senaat te Rome verstandhouding aangeknoopt In die dagen van algemeene verwarring was het den senaat weder gelukt een deel zijner vorige macht te erlangen; zijne stem was dus weder van invloed geworden.

Riciiner begeerde voor zich zelfde keizerlijke waardigheid niet; hij wenschte .iet Romeinsche rijk te beheerschen door middel van een schaduwkeizer die geheel van hem afhankelijk zou zijn. Zijn vriend, de veldheer Julianus ilajonanus, werd daarom door hein met het purper bekleed. Wijl Majorianus ■en rechtschapen, ervaren man. zich onafhankelijker gedroeg dan Ricimer wel wenschte, zette deze hem in het jaar 461 al. en benoemde hij in zijne plaats den nietswaardigen Lybius Severus. Deze was niets dan een blind •verktuig in Ricimers hand; hij overleed den Sa94™ Augustus 46a.

Een jaar lang bleet de troon onbezet. Ricimer voerde het opperaeza» zonder noch thans naar de keizerlijke waardigheid te dingen, toldat de keizer van liet Oostrome.nsche rijk. Leo I, de opvolger van Marcianus, die in het jaai w7 overleden was, met toestemming van den Romeinschen senaat, den schoonzoon van Marcianus, Procopius Anthemius, in April 457, tot keizer van

!èn imiv .Vii'lfTfC V'1 aans,el(]e- i)aar Anthemius zijne dochter aan Ricimer ten huwelijk gaf, erkende deze den nieuwen keizer.

... A"themius had terstond bij het aanvaarden zijner regeering een zwaren strijd te voeren; hij moest Italië beveiligen tegen de Vandalen, die onophoudelijk met hunne roofschepen de kustlanden verontrustten, en zelfs Illyrië en Griekenland op brandschatting stelden. Deze roofschepen der Vandalen waren steeds

hél ^enTnf °e.pen' 'f* Tl g^''eele afdeelingen ruiterij bemand; zij landden °Lrj i andere onbewaakte punt van de Italiaansche of Grieksche kust, \e volgens drongen de onversaagde ruiters tot diep in het land door, waar zij dorpen en steden plunderden en verwoestten. Eer het nog mogelijk was hun ■ einstigen tegenstand te bieden, hadden zij de vloot weder bereikt, om in andere streken hetzelfde spel te herhalen.

Va ,D, beide keizers Leo en Anthemius besloten, gezamenlijk het rijk der .• n In Afrika te bestrijden. Zij rustten een geducht leger en eene machopgedragen werd"3""3" °PPerbevel aa" «asiliscus, den zwager van Leo,

De vloot landde, voordat Genserik zich genoegzaam had uitgerust, om aan een dergehjken aanval het hoofd te bieden, aan de Afrikaansche kus? Dooi een krachligen aanval had men zich van Carthago, de hoofdstad van het Vaddlenrgk, meester kunnen maken, doch Rasiliscus was óf hiertoe niet heli ani genoeg, of, gelijk anderen beweren, omgekocht. Ilij liet het gunstige lijd» ip ongebruikt voorbijgaan, en hierdoor liep de op zulk eene grooteschaal

Snln vin" "ib"1"1 • i,8ehieelIe "ieL Gcnserik verbrandde de Romeinsche schepen van welke zich slechls een klein gedeelte door de vlucht redde-

verdei alloopen " "" on8estoord de kustlanden van Griekenland en Italië'

Antl^minThpSiT!'^6 verhou,di"S' die 1'et eerst tusschen Ricimer en Anthemius bestaan had, was van korten duur. De eerste had Milaan tot zijne verblijfplaats gekozen en regeerde hier zoo eigendunkelijk, alsof er te Rome ? .kelz''' bestond; dikwijls leefde hij zelfs met dezen in openlijke veete en BS* S00! '"'' het hoof! «t aSltog

hij de troenen ,1 i, P 6 08 enusl°eg,hij liet beleg voor de'stad. Nadat binnen ^en lïpi h" verslagen had drong hij den li*» juli 472 Rome

hü den seni nr n Jizyn sch°0Pvader ombrengen. Reeds vóór diens dood had Hij den senatoi Olybrius met het purper bekleed.

„ . e ongelukkige stad, in welke reeds gedurende het beleg eene vreeseliike

kriiasrecht "van d?e d' S'°nd ''l0.01 aan alle gruwelen, die het barbaarsche ïn weliiker ,' L 8e" met z,ch brachL Ricimers troepen hielden er veel gruwelijker huis dan vroeger zelfs de Vandalen gedaan hadden.

51*