is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Portugeesche zeewezen. De astronomische junta. Diaz.

Ten gevolge van dat alles volgde de eene ontdekking op de andere. Het Witte en weinige jaren daarna ook het Groene voorgebergte werden omgezeild en Guinea werd ontdekt. Toen prins Hendrik in hel jaar 1460 sliert', was reeds een groot deel van Afrika's kustgebied voor den Europeeschen handel gewonnen.

Met den dood van den infant Hendrik sluimerde de zucht naar ontdekkingsreizen bij de Porlugeezen voor eenigen lijd in. Koning Alfonsus V stelde niet veel belang in die avontuurlijke tochten; doch toen koning Johan II aan de regeering kwam. ontwaakte de lust om in onbekende streken door te dringen opnieuw.

Koning Johan hield zich bij voorkeur met zeevaartkundige ondernemingen bezig. Niet alleen legde hij zich toe op de verbetering van den scheepsbouw, maar hij schreef zelf werken over kosmographie en astronomie. De Portugeesche caraveelen werden zoo stevig gebouwd, dat ze zwaar geschut aan boord konden nemen.

De zeevaarders waren thans reeds beter voor lange tochten uitgerust en bijzonder voordeelig was het voor de stoutmoedige ondernemers van ontdekkingstochten, dat de tropische zon hare verschrikkingen voor hen verloren had. Reeds was meer dan één schip onder den aequalor doorgezeild, zonder in de zuidelijke zee den alles vernietigenden zonnegloed, of de gevreesde zoutbrij aan te treilen. Groene, met palmen bezette en door kroesharige negers bewoonde kusten hadden hun het bewijs geleverd, hoe dwaas hunne vrees geweest was.

Daarentegen had zich echter eene andere moeilijkheid opgedaan. Aan den zuidelijken hemel schitterden andere sterrebeelden; de gesternlen, die hen tot dusver als gidsen over den wijden Oceaan voorgelicht hadden, waren verdwenen. Koning Johan wist ook biervoor raad; hij stelde eene astronomische junta aan, beslaande uit een geleerden bisschop en de drie lijfarlsen des konings. Een beroemd Duitsch slerrekundige, Martinus Behaim, de leerling van den grootsten astronoom van dien lijd, Johannes Muller uit Königsberg in Frankenland — ■ daarom Regiomontanus genoemd — werd bun lei' zijde gesteld. Deze junta onlving in last, de tafelen der zonnehoogte ook voor het zuidelijk halfrond Ie berekenen.

De ijver des konings bleef niet onbeloond; zijne zeelieden drongen al verder en verder naar het zuiden door en hadden eene dubbele taak Ie vervullen. In de eersle plaats moesten zij den zeeweg naar Indië opsporen en in de tweede plaats narichten inwinnen omtrent een Christelijk rijk, dat, gelijk de legende luidde, op de oostkust van Afrika beslaan moest. Men noemde dit het rijk van den aartspriester Johannes. Tol bereiking van dit dubbel oogmerk werd ook in den zomer van 1486 een klein eskader van drie schepen onder het opperbevel van Bartholomeus Diaz uitgezonden.

Diaz drong verder dan een zijner voorgangers naar hel zuiden door. Nadat hij eersl aanhoudend de kust gevolgd was, dwong onstuimig weder hem in volle zee te sturen. Hier werd hij overvallen door een vreeselijken storm, die de schepen drie dagen lang met groote snelheid in zuidelijke richting voortdreef.

De schepelingen bemerkten, dal het waler steeds kouder werd; zij trachtten, toen de storm had uitgewoed, het land weder Ie bereiken en stuurden daarom oostwaarts. Doch nadat zij reeds langen lijd in die richting gezeild hadden, lag nog altijd de onmetelijke zee voor hen, ofschoon zij naar hunne berekening sinds lang de westkust van Afrika hadden moeien bereiken. Nu begrepen zij eindelijk, dat zij het zoo lang gewenschte doel bereikt, dat zij Afrika omgezeild hadden. Vol blijdschap gebood Diaz, noordwaarts koers te zetten en weldra bereikte hij opnieuw het vasteland; hij liep een baai binnen, welke bij naar de talrijke weidende kudden, welke hij daar ontdekte, de koeherdersbocht (Algoabaai) noemde. Van dit punt af liep de kust oost-