is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Columbns voor de tweede maal in Spanje.

naar hel koninklijk hof te begeven y00;116™^^!1"® Caonabo *) bevond, genen, onder weke zich d«onbr^fs'ad^Xde een zwaren gouden hals-

H oóforS -1=

band omltggtn lic . iirtn»iipUkpr pn yiine iievanscnen, bovenal om den

Srt. to^ronpn, d.1 *•**»—.

Zich schier eenparig tegen, hem v™rd »a " t • houjen door de groote Ferdinand en Isabella weiden te zee '.'D(lefe or(]e van den dag waren, Europeesche vraagstukken, welke [J d . , J „ Coluiribus' ondernemingen om, evenals vroeger, hunne aandacht ui tsurnen klachlen

te kunnen wijden. Toch onlvmgtm/.y ^ lm re

van Juan Aguado werd geen. acht Hyn5 ^'"ensch werien alle hijvoorrechten bekrachtigd en ze ^ 0 ■ •, zj;ne kleingeestige zelfzucht

zondere ontdekkingsreizen verbodenu Hij wilüe m 7^.1 j zich zelf en zijner familie het monopol vervuu; niet zoo gelukkig

In zoover werden alle wenschm < vi«nt vnnr eene derde expeditie,

was hij echter met de spoedige uitrusting f®'"51 brak del. kroon aan geld en

waarop door hem aangedroJ^.en zoozeer bekoeld, dat men geen voldoend bovendien was de ijver van het vol Hoewel Columhus op het onge-

getal deelnemers voor den tocht konmisdadigers te bevolken, Fukkige denkbeeld kwam de n.Zde rechters hij zware hoewel het koninklijke echtpaadi .^™unleeuk.n. ging toch de uitmisdrijven tot verbanning naa 1 midden van Januari 1498

rusting der vloot zeer langzaam voort Ee t ^ Hispaniola

werden twee schepen vooruitgezonde die maanden. eer de zes

moesten overbrengen, vervolgens ondernemen zou, zeilklaar waren,

schepen, waarmede Columlbus =Mi w~d, dat hij een beambte

De admiraal was over deze ver ra„i g schoppen mishandelde,

der kanselarij, die bij hem aa" J ,Sfiia, d[e'hem tut dusver Uit kwam hem duur Ie s,aa"' beleedi"ing, haar dienaar aangedaan,

zoo trouw beschermd lmd.vv'. »chonk zij geloof aan de klachten,

zeer verontwaardigd. Van dit ooBenb - ingebracht werden.

5»»«»"""

kon SSu »CUep«nP«ijn JerOen omtókinptoclu a.n.a.rj».

w>il,. ** — » °» - -

het verlies zijner vrijheid.