Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yalverde's poging tot bekeering.

Jezus Christus, en de kruisiging en hemelvaart, nadat de Heiland den apostel Petrus als zijn plaatsvervanger had achtergelaten. Deze macht was op di, opvolgers des apostels, goede en wijze mannen, overgedragen, die onder den thel van paus over alle machten en vorsten der aardi heerschappij Een der laatste dezer pausen had den Spaanschen keizer, ,len '7'

vorst der wereld, de laak opgedragen om de inboorlingen op '^ WLstelijk halfrond te overwinnen en te bekeeren; zijn generaal Francisto Pizaito> was thans in Peru gekomen, om dien gewichtigen last te volbrengen. De monnik eindigde zijne toespraak met de vermaning aan den inka om de d wal in gen van zijn eigen godsdienst al' te zweren, de hem zooeven voorgedragen Chrisleliike "eloofsleer, waardoor hij alleen mocht hopen zalig te worden, aan li Seng en bovendien zich schatplichtig aan keizer Karei V te erkennen, die in ,|ii .reval hem als zijn trouwen vazal beschouwen en bijstaan zou.

Of Atahuallpa eiken schakel in de zonderlinge keten van shnlredenen

waardoor de monnik Piza.ro mei den heiligen Petrus in be rekking "acht herrenen heeft, mag terecht betwijfeld worden. Zeker is hel, dat bij zeei onjuiste begrippen omtrent de Drieëenheid heeft moeten verkrijgen, indien, S Garcilasso verhaalt, de tolk Felipillo haar verklaarde door te zeg^n: »De Christenen gelooven aan drie goden en aan een god en ^ 'n^ktsame vier "oden." Maar ontwijfelbaar zeker is hel. dat luj de wezenlijke strekking der rede, hem te bewegen, lol afstand van zijn schepler en lol erkenning van

eens anderen opperheerschappij, zeer goed verslond. , i

De oo,ren van den Indiaanschen vorst schoten vlammen en zijne donkert wenkbrauwen trokken dreigend samen, toen hij antwoordde: »Ik wil aangeen mensch schalplichtig zijn! Ik ben grooler dan eenig vorst op aaide. Uw keizer mag een groot vorst zijn. ik twijfel daaraan niet. wanneer k zie, da hij zijne onderdanen zoo ver over de zee gezonden heeft. en ik ben bere om hem als een vriend Ie beschouwen. Wat den paus betreft, van w en spreekt, bij moet waanzinnig zijn, wanneer hij er aan denkt, landen \ve0 te schenken die hem niet loebehooren. En wal mijn geloof aangaat. S,ns, Vvoor" dat mag ik niet veranderen. Uw God is. gelijk gij zeg . gedood door dezelfde menschen, die hij geschapen heeft. Mijn (,°d .(laal' . , besloot hij. terwijl hij op zijne godheid wees, die ju.s in olie pracht acl Ier de bergen onderging, mijn god leeft nog in den hemel en zi | .j

nduen m-dei^e Valverde, wat hem recht gaf deze dingen Ie zeggen. De monnik wees op zijn boek. Atahuallpa greep hel, bladerde daarin enkele «ogenblikken en wierp bet, alsof liet gevoel der vernedering^ hem aaingedaa plotseling bij lie.n herleefde, met kracht op den grond terwijl I j 11 nep. „Zeg aan uwe tochlgenooten, dat zij mij rekenschap van hun m 'j

land zullen geven. Ik ga niet van hier voordal zij mij \oldouiin0 0eoeven zullen hebben voor al bel onrecht door hen gepleegd

Ten hoogste verbitterd over den smaad, liet heilige boek■""l,o®J,a"raapte de monnik het ijlings op, en hep naar 1 iza.i° om^ilezcn voorgevallene Ie onderrichten. «Ziel gij niet riep luj , < . J wij ons hier met dezen Irotschen hond builen adem praten de Indianen gevuld wordenr Vall oogenbl kkehjk aan! Ik geef u ab olut*. Pizarro begreep, dat hel beslissend tijdstip gekomen 'was. H™ een witten doek en gaf zoo het afgesproken teeken. Het noodlot lip oesch"J werd van dv vesting afgevuurd. Daarop stormde de Spaanse ie \ e ,

zijne lieden onder den bekenden wapenkreet: : .8I Jago en »\alt aa, he plein op Deze kreet werd door alle in de stad verspreide Spanjaaiden herhaald terwijl zij in aller ijl uil de deuren der groote zalen waarin zij verborgen waren, naar he. plein stroomden Voelvolk en ruiery,w,erpen zich in gesloten gelederen midden onder de drommen dei l u au l omzeiling verlamd T verbijsterd door het donderen der kanonnen en het knallen

Sluiten