Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plannen der inquisiteurs tegen de Joden in Spanje.

slag vï* 'erÜlnand e» S'"S naar Afrika, waar hij kort daarop in een

iarenULshl1,,d7i1jM0?nTJS lieersch|apPij /n Spanje, nadat x.j daar bijna 800 jaren ix,,ta.in had, maakte op geheel de Christelijke wereld van die da-en

zfch reel" VV "i "" V0I.'I,UJS,1!! '"3l aanzien, hetwelk Ferdinand en isabella Chrisi hit 1^° T ^racl,"8e1 peering verworven hadden. Aan alle e,.np ?J I.' werden ter eere dezer gebeurtenis leesten gevierd, te Rome eene pluhtige godsdienstoefening en een volksfeest, dal verscheidene dr-cn ' jiuide In Spanje bracht de inneming van Granada eene schier bedwelmende naii^Pn'1'1 i "T8.' °P'»ieiiw de heerschappij van liet koninklijke

?vt' i,. V n • iei4JJ" el be\vusN|i van eene macht, waarvan zij den in vlied weidia in alle richtingen zouden doen gevoelen.

™: asr - »■" p-w ('e pttoM»

VIJt EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

SPüfeddIeSve!S ' V ^ T"r- °e •V,0°rCn SpaUje na dC ovcr8ave van Granada. De edele ialavera. X.menes de Csneros. Zijne werkzaamheid in Granada. Verdrijving

1 ,Sten r" U" ?T "et Z"idelijk deel Vnje verwoest. Isabelia'sverrn ' . ;;"z;un 'ler bevol'derl"b' va" kun9t en wetenschap. Geleerde vrouwen Invloed der ontdekk.ngstoehten opde geestelijke ontwikkeling van Spanje. Isabella's huiselijke genspoed Ougelukk,g huwelijk van Johanna met Philips den Sehoonen. Johanna's «aan/.in. Isabella s laatste ziekte, haar testament en dood.

Terstond na de inneming van Granada, op het tooneel zelfvan h,,n„„

dieTeeï ?av.en Ferdinaild en Isabella hunne toestemming lot een maatregel die reeds sinds lang hunne raadslieden ernstig bezi» "ehouden l. ,,i i' werk™,„l,,id der inqtiisilie »a, de l„a, ,ege°„ ïfSX? die in Ü m Spanje gevestigd waren, sterk aangegroeid. De keltermeeÏÏs

ble'venhitlien80"»^lerh,'^,Jode?;-die aan he.1 geloof hunner vaderen trouw "'even, ïnclicn zij slecht» de achting voor de godsdienstige "ehrnikpn ,i„..

Skèenlen" T I °°* Verlo?n- ïenviJ' de inquisiteur ° telen de nieu wbekeerden de strengste maatregelen mochten nemen, moesten /ii de vppI

ergere vijanden van het Christendom, de strenggeloovige Joden ïeheel me.

rust laten. Daarom drongen zij aanhoudend en ernstig bij het' koninklijke

■lï uil 0|' ■1?n'r 1 eindelijk de erfvijanden van Christus met wortel en

Het k achii-i w. Ti ""i. Clins'VliJl[e Spanje verdreven zouden worden

mada werkzaain d" d°e' 'lü lnvloed,iJke leraar Torque-

lle' ko" ,le Jode" niet onbekend blijven wat er aan het hof over hen

verhall In bel^n«rijkate bro""e" ™<>r <'e geschiedschrijvers van dezen oorlog behoort het „niun " 1)astoor van 1,03 t alac'0S. Andres Bernaldez, die als Uidsrenoot v*,n l"' . en Isabella zijne berichten uit de eerste hand heeft ontvangen C kun ,en n!» •

txugrsz: Ts.ff, t . *'••>"* ■!:.«"} •«&" > X?JSSLTiSs

al. treffend den ,omautiichfn strijd di^T^/bLlirlj™ " " rMlll,ltKe». <l"t even gei™»

Sluiten