is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ligue tegen Venetië. Paus Julius IL

ia naam des volks.

V°rSli,ir"rSeïïilffLS^ natuurlijk gaarne in. Reeds twee dagen later werd de gewenschte verloving geviet . ruinstia Ziine woord-

He. geluk »» XII 'Vn "ê -or»,SlM. t»

Sfti.'lVf * '""" '* ™

niet in slaal dien Ie beginnen. Maximiliaan was overigens

0. oneenijilieid Mto Wrg» Xll^en jj»™'»» aa„„,till|

niet van langen duur. Reide vor^,e' . , Je republiek Venetië,

overeenstemming in hun gemeenschappehjken haal tegen |

wier macht met eiken dag aangroeide. Man'aretha, de dochter van

Lodewijk wendde zich in de eerste plaat»Mol Mw^reiM, ^ Ne(k,,„

Maximiliaan, die door dezen \ooi ziji . . wpr.i „en waPenstilstand gesloten; landen benoemd was. ^oor hare tussc (en s yaejel naar Kamerijk, waar

vervolgens begaf Margarelhai zichi f ' » sluiten van een bondgenootschap zij mei den kardinaal van Amboise ove, werd dit «eslolcn en

legen Venelie ondeihandelde. Den ■ onderteekend. Bij

ooi door een gezant van koning ^11.^ ïkanHnaal

dit verdrag hadden Margarelha vooi ha • , 7ant vool- koning

voor Lodewijk XII en den paus. .en ^le li-me van Kamerijk"

Ferdinand zich verbonden om een hö'id^noo P- ° , Venelianen tegen de republiek Venelie te sluiten. Het doel dier gue Kerkelijken

al die bezillingen weer Ie ontnemen, ^|Ue de repuuu K (lfirl

staal, het Roomsche rijk, hel »'«» ™eï 3d ontroofd ot' zelfs

koning van Napels en andere vorsten v.oegei mei ceweiu

van hen bij verdrag verworven had. inn(Tpn dunr al^ eeniae andere

De eerste die haar verbrak was paus Juliu» li. (lc steden

Nadat .lulius II door de hulp der ligue we de in hei w^

der Romagna gekomen was, xvaal ''iU1 ', Q', tegen de republiek, en hadden. stelde bi geen belang meer m den oorlof ^ ^ ^ ^ ^

was bij Ihans zelfs mei ongeneiDt gevaarlijk werd.

Franschen, wier snel aangroeiende mach rtahe voor Mm» ' .

uil |iet land te verdrijven Reeds in Februa.i ««absolulie; boven-

die hem met de meeste bereidwil hfellieid j\j0f om in den dienst der republiek

fiè RfiW-s» «i, ,r„;

S ti'r'irl Kï 'en LLi Fertond de. Kalholieken.door

hem met Napels te beleenen. . . verj)0nd af en moes!

Zoo viel hel ééne lid voor hei nden' ™ ™ ™ ^ne.ië voorlzellen. Maximiliaan alleen met Fransche hulp ,fil iuist in dezen tijd, waarin

Voor Lodewijk XII was hel zeer noodlotJ>«. JU" ^Jerd werd. buitendien de staalkundige gezichtseind verloor in hem zijn Irouwsten

de kardinaal van Amboise sliert DeMjomy "^ïïtaaikt mrt eigen hand in en invloedrijkslen raadsman, hans < J - ZOnder dat hij hiertoe

s ,olro

„ «5 ifffltóS *<&■'<* * *

SlREOKfUSS.