Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De "heiliSe %««•" Hachelijke toestand van Lodewijk XII.

tegen hel hoofd der kerk le werk Ie gaan. Hij riep de Fransche prelaten te Tours bijeen en bewoog her. tot de verklaring, dat hij gerechtigd was den paus te beoorlogen Iegelijk drongen de geestelijken op hel bijeenroepen van eene a|ge.neeno k(;rkve,gader,ng aan. om de kerk in hoofd en leden te hervormen.

Van hetzelfde denkbeeld gingen ook Maximiliaan en Lodewijk XII de wee eenige overgebleven leden der ligue, uil. toen /.ij in Xoven.be, 1310

.yerb10,1( 1uPn"'lUV bTsllB<len en lol de bijeenroeping van een «economisch

concilie besloten, ten einde den paus door kracht van wapenen op wereldlijk

hélt; atïï **»,e bes,i^n- Lh

vlJr;le" Pau* vܫnd'g gezinde kardinalen het concilie le Pisa

, i' '0(b .f1""' .Jululs zelf eene algemeene kerkvergadering le

belegde, en allen, die aan hel concilie te Pisa deelnamen, ?n den ban deed kwamen in de laatstgenoemde slad bijna alleen Fransche prelaten en ook dezen

d,l zii^ne1! in 1 fT'ï /r1 n'.ra' '"J de bevolking van Pisa zoo gehaat, dal zij mei in de stad durfden blijven, maar hel concilie eerst naar Milaan

cn vervolgens naar Lyon verlegden, doch zonder aan hunne vergadering eeni<> gezag uf eenigen invloed le kunnen bijzetten. c

Ook op wereldlijk gebied streed Lodewijk XII zonder vrucht. Sinds den dood van den kardinaal van Amboise ontbrak liet der Fransche staatkunde

h iii Ut'r °Cl0',er, bracht de paus binnen Rome een verbond de' eenheid (Ier kfrk'Tt i'0' lbesclierminS van den Kerkelijken slaat en van'de

K'i I holieke loei ra Ji«n OLii YT"'v.',,' reP,lbliek Venel»ë en Ferdinand de .1 I ^ u °^k.1Helulnk U!I van Engeland werd voor dit i.ondweWr p!„P, Se"i Fra"krlJ.k gewonnen en keizer Maximiliaan beloonde zich

Itihlnnd Sr aon(,f5e(n°101- «'aar '»j ricli liet overhalen om een wapenstilstand van 10 maanden met de republiek Venetië le sluiten

• i ,n al e «anten door vijanden omringd en aangevallen, zag Lodewijk XII

ontrukt "t 7'! Van l:il2 ;|1 ^ "aüaansche veroveringenweer

ont'ukl. Te gelijk voerde I'erdinand de Katholieke met Engelsche huln oorlo»

"edeelte a,fh, tyklëS $wwten en '«machtigde hij het Spaansche

feruggaf. koninkrijk Xavarre, dat hij aan de kroon van Kastilië

moeFniel In FrankW b','^eigde. Toch gaf Lodewijk den

moed n et op. Hij rekende op oneenigheid onder de leden der heilige li«ue

en ui d,e verwacht,ng zag hij zich niet bedrogen. De ligue spa.lè ui'èen

man' dle «jaarvan het hoofd geweest was, den ai'" Februari 1513 stierf

Innd 7iTeven ,-r'J zondfrllnBe1 bondgenootschappen ontstonden er na 's pausen

iu™ s,sa-

r«sssb: ï»irs

Fn^elsrh' |!L u nederla8en- Hendrik VIII landde met een grool

iiigelsch legei, Maximiliaan voerde hem eene sterke ruiterbende toe en zoo eieenigd versloegen zij de Franschen den I7«> Augustus 1513 in den sla" bij l.uinegale, die wegens de overhaaste vlucht der Fransche gensd'armes den

lan! .1 v!> *, \?P°r.enS 08 ,8ekreg®n heeft. De Engelscl.en namen hierop'een aantal versterkte plaatsen in, doch Hendrik VIII (rok van ,1,. bt".a ld" voor deeleu geen part,j maar keerde in Oclober 1513 naar Engeland tèrug

1 <mi , in mie niet minder gevaarlijke storm woei gelukkig over. Een

Sluiten