Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHT EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Italië. Milaan. Binnenlandsche oorlogen. Ludovico Moro. Zijn wreed bestuur en arglistige staatkunde. Treurige toestand van hertog Johannes Galeazzo. Florence. Pietro de Medici Home. Paus Alkander VI. Verbond van I.udovico Moro met Maximiliaan en koning Karei VIII Napels. Dood van koning Ferdinand. Alphonsus II. Zijn slecht bestuur Veldtocht van Karei VIII naar Italië. Dood van hertog Johannes Galeazzo. T,u(lovico Moro, hertog van Milaan. De Medici uit Florence verdreven. Karei VIII te Florence en te Rome. Verdrag met den paus. Trouweloosheid van Alexander VI. Dood van prins Dschem. Onophoudelijk voortrukken der Franschen. Alphonsus doet afstand van den troon van Napels. Ferdinand II. Napels door de Franschen veroverd. Overmoed der overwinnaars. Verbond der Italiaansche vorsten met Maximiliaan en Ferdinand den Katholieken tegen Karei VIII. |)e Franschen uit Napels verdreven. Korte redering van Ferdinand van Napels.

."i 'J(' laatste jaren der vijftiende en in hel begin der zestiende eeuw werd de heerschappij over Italië de twistappel lusschen de machtigste Europeesche vorsten; op de Italiaansche slagvelden zochten dezen bevrediging voor linnne

nn^ Ut!'LVe?^rl,lëSZUe lL Te," Ife'ev0lge van de 8Pli,sin« van Italië in een aantal kleine staten van den onderlingen naijver dezer landen en van de bedt legehjke staatkunde der verschillende vorsten, die wegens een oogenblikkelijk voordeel de onnatuurlijkste verbintenissen sloten, was het voor vreemde ver-

teTelnlen"086 ee"e betrekkeliJk 8ei''"Se macht hier groote voordeelen

Te Milaan was de vermoorde hertog Galeazzo Maria (2 December K7(> door zijn achtjarigen zoon Johannes Galeazzo opgevolgd, zonder dat deze den minsten tegenstand ontmoette Zijne moeder, Bona van Savoie, voerde voor hem het bewind, onder medewerking van den werkzamen minister Cecco Simonetta. Doch de vrede was van korten duur; de vier broeders van den overleden hertog trachtten hunne schoonzuster de voogdij te ontrukken; bijzonder ijverig was hierin Ludovico, die den bijnaam Moro voerde. Hij koesterde in het geheim he plan om zijn neef van den troon te stooten en zichzelf daarop te plaatsen; doch voorloopig vorderde hij met zijn broeders en aan-

Kr«£hLtsell,°8 ïan" ra"d ™n re8enisch>^ *«

Toch was Ludovico Moro hiermede niet tevreden en toen Simonetta die zjjne geheime plannen doorzag, eenige zijner aanhangers in hechtenis nemen het, gieep hij met zijne broeders naar de wapenen.

Door deze inwendige twisten werd het hertogdom Milaan zoo verzwakt dat de heerschappij over Genua niet gehandhaafd kon worden. De oude' lepubhek schudde hare kluisters af en dewijl terzelfder lijd een oorlo" teen le.ir SerS' <'en paus tot een inval in het Milaneesche gebied aan¬

gespoord \vaien, voor Milaan een ongelukkigen keer nam, was de hertogin in de grootste verlegenheid, toen Ludovico Moro en zijne broeders, ondersteund dooi den paus en door Genueesche troepen, opnieuw hel hertogdom binnen-

Sluiten