Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karei VIII's zegepraal door Italië. De Medici verjaagd.

liun leven en hunne bezittingen te kunnen redden. Ook Pietrode Medici

om vnFip?! Hij Sp0edde zich naar de Fransche legerplaats

om Mede te sluiten: mei de meeste bereidwilligheid ruimde hij den vijand alle versterkte plaatsen van zijn land en daaronder ook Pisa in. J

Door deze lafhartigheid bad Pielro de Medici hel laatste overblijfsel van

verloren Tn "'i S" i'3"8 'f86" hem verbi,lel(le bevolking van Florence i • f !J' 111.(,e s,ai1 teruggekeerd, den !)™ November het naleis jei prioren betreden wilde, werd de toegang hem ontzegd; bet volk dreef hem met steenworpen terug. De burgers wapenden zich. een ahemeene

De si^norfa ""h" r'? WCrd "let zijll(! broeders "il'le republiek verdreven, e si0noria verklaarde hen voor rebellen, nam hun vermogen in besla" en

Sren öntvinJ"pn0Pv l'f d' 'v\m' die Vr0eger dü0r de Medici verbannen waren, onHingen verlof om naar Florence terug te keeren. Het volk "af ian

van Iwnne^nli™ 8el)l'0':,(kT1 1Medric.i in eene barbaarsche plundering t - i i , n'n" waa,blJ helaas! kostbare kunstschatten verloren gingen

n f' f ',sa. hlJ hare vroegere onafhankelijkheid terug.

Den n»» November hield Inj zijn intocht in Florence.

dn hH l'r"°"a onlvin8 Il.e,n als 8asl der republiek; hij daarentegen beweerde, zwaard in <1p vmTT" oek«Jme'> was. Zijne soldaten waren immers met hel a' In <le vmsl lJe Poo'leii binnen getrokken, het stond dus aan hem den ovciwonnenen de wel voor Ie schrijven. Op grond van deze opvatting deed

andeSrter6 hPBq"u,1,"ei?1' *aarva» hÜ de lijst den Floren.ijnschen onder-

Cannoi i ri l 7 i i r i u6" liunner- de koülle republikein Pielro tapponi iïikle den koninklijken schrijver het papier uit de band. scheurde

het in stukken en wierp het den Franschman voor de voelen. «Wanneer "ij zooveel eischt " _ riep bij woedend uil, - „roep dan uwe soldafen maa? £en komen." alarmklok l,,iden de burgers onder de wapenen

wenJS? '|!fdr£8i,"r- l)k'ef "i^'/onder uilwerking. Karei, die volstrekt niet voordeelLi V!Ï f rePubl,ek als vyand in zijn rug te laten, gaf aan een tipInnfHc p vrede de voorkeur boven een altijd wisselvalligen oorlog. Hij . ll5a 'I1' ,'IVUI"U mterllJk binnen twee jaren terug te zullen gevendukaten8^ 1ve:1ïondeill de ^'orenti.jnen zich om in drie termijnen llu.OÜO

ïn nnt hl, , i'n' ^9^? de Medici hun vermogen terug te geven ook het over hen uitgesproken doodvonnis in te trekken

Ipi'pn tan | ?re'J5e "'°k Ka™' VIII naar Rome. Ook hier onlmoette hij geen stid ,1 . i p NaPo|llaa.»sche troepen verlieten zonder slag of sloot de eeuwige Pnn' 1.1 Franschen in den nieuwjaarsnacht van hel jaar K!)o binnentrokken. nwioVi,T Y was.nle' minder ontsleld dan I'ietro de Medici; ook bij

E de bL lii°a rrWei!'p,lJP 'f r°ld' 'Ja3r hij vreesde dal dL' koninS' ondersteund wisl mvir .1 t °i i 'arM' eene 'k^vergadering uitschrijven zou. Hij 2L! !- , i 8°, ' , ' onSelwijfeld het welverdiende vonnis dei-

met den konin''1" Ullspreken zou en onderhandelde daarom van den Engelenburg

«t.-n Ve^-de. <na"s a', de e'sc'ien des konings inwilligde, werd de vrede den te 7„llpnUa!l gestoten. Alexander beloofde Karei als koning van Napels ,Ipm ' u ' des konin8s gunsteling Brissonestol kardinaal te verhellen den i arischeii een aantal vestingen over te geven en hem den mededinger

tien kïdiiaT&ï ' """ tMxm'

vpn^ld^M he! vlïir; hoe Weinig ,nen zi('h °P 's pausen belofte kon Cesar Boroia n Yr de" 2°1'" Januari 1495 Rome verlaten had, wist prins Dschèm -P„ i !g* V* te, ontvluchten; kort daarop stierf de Turksche schrijvers Tn -,vi ge"S "■! 8elui8enls yan alle toen levende geschied' 0 8e >an vergif, op bevel van den paus hem toegediend.

Sluiten