Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerzuchtige droomen van Frans I. Duitschland.

en hel concordaat erkennen. Alzoo behaalde de paus in Frankrijk eene schitterende overwinning omstreeks hetzelfde tijdstip, waarop in Duitschland de krachtige hervormer Lulher zijne eerste geweldige slagen legen het gebouw der pauselijke macht begon te richten.

De jaren van vrede, welke op de verovering van het hertogdom Milaan volgden, waren voor Frankrijk geen tijd van verademing. Koning Frans I, in plaats van hel welzijn des volks door een wijs beheer der geldmiddelen te bevorderen, verkwistte bij schitterende feesten en steekspelen de opbrengsten der steeds hooger opgedreven belastingen.

Afkeerig van alle ernstige bezigheden, liet hij het staatsbestuur aan zijne gunstelingen over en leefde hij slechts voor hel genot. Aan zijn schitterend hof verzamelde hij den adel des lands. dien hij door kwistige geschenken ten koste der belasting betalende burgers en boeren aan zich hechtte.

Doch terwijl de jonge koning aan zijn trek naar zingenot den teugel vierde, sluimerde zijne eerzucht niet. IIij droomde van den roem. dien bij zich in een oorlog tegen de Turken zou kunnen verwerven. doch liet dit plan weer varen, toen door den dood van keizer Maximiliaan (12 Jan. 1519) een ander schitterend vooruitzicht zich voor hem opende, namelijk de hoop op de Duitsche keizerskroon.

DRIE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Duitschland. Keizer Maximiliaan Zijne achteloosheid. Verwarde toestand van het Duitsche rijk. Maximitiaans bemoeiingen met de Italiaansehe zaken. De algemecne landsvrede en het rijkskamergericht. De ridderkamp te Worms Het rijksbestier. De staat der Duitsche orde in Pruisen en Zwitserland van het Duitsche rijk gescheiden, tiinnenlnndsche twisteu in Duitschland. De roofridders. Götz met de Ilzeren hand en Hans van Selbitz. Frans van Sickingen. Toestand der Duitsche boeren. Boerenopstanden. De hondsschoen. De >arme Koeuraad." Hertog Utrich van Wurtemberg en het Tubinger verdrag. Hans van Hutten vermoord. Hertog Ulrich gestraft.

In Duitschland was, gelijk onze lezers zich herinneren, koning Maximiliaan zijn vader, den zwakken keizer Frederik III, in bet jaar 1493 opgevolgd.

Het volk begroette zijne troonsbestijging met blijde hoop. dewijl hij door zijn ridderlijken aard. zijne geleerdheid, zijne voorkomendheid en zijne dapperheid zich een goeden naam had gemaakt en daar de gebreken van zijn karakter, namelijk zijne zucht tot groote ondernemingen, die hij begon, zonder vooraf de uitkomst te berekenen, zijne wankelmoedigheid en zijne neiging tol verkwisting, lot dusver niet helder genoeg aan het licht waren getreden, om de harten der burgers van hem te vervreemden.

De Duitsche burgers hoopten, dat Maximiliaan. de ridderlijke, dappere koning, eindelijk weer orde zou brengen in den chaos van het Duitsche lijk, waarin niet alleen elk aanzienlijk vorst, maar zelfs vele graven en ridders zich eene souvereine macht aangematigd hadden. Doch zelf een olïer tot het zoo vurig gewenschte herstel der eenheid van het Duitsche rijk te brengen, daaraan dacht in Duitschland niemand. Noch de vorsten, noch de steden, noch de edelen wilden van hunne macht en hunne oude rechten één tittel of jota afstaan, hoewel zij allen zonder onderscheid wenschten, dal de keizer, als hoofd des rijks, een eind zoude maken aan de regeeringloosheid.

Indien Maximiliaan gedurende zijne keizerlijke regeering geene der omtrent

Sluiten