Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huwelijk van Maria Stuart en Darnley. David Rizio.

Iiare liefde verbrak alle slagboomen, door de staatkunde haar in den weg gesteld.

Zoodra uit Rome de wegens den nauwen graad van bloedverwantschap noodige toestemming was aangekomen, liet Maria zich den 291" Juli 156a volgens den katholieken ritus met haar neet' in den echt verbinden en zonder een besluit van het parlement af te wachten, verklaarde zij hem tot koning en mederegent.

De gisting, door deze echtverbintenis in Schotland teweeg gebracht, werd nog grooter, toen Darnley openlijk tot de katholieke kerk overging. Vele edelen, en onder hen ook Maria's halfbroeder, de graaf van Murray, stonden tegen de koningin en haar gemaal op; het kwam tot eene openlijke veete, die echter door Maria krachtig onderdrukt werd. Murray en zijne medeplichtigen moesten naar Engeland vluchten, waar zij bij Elisabetli eene gastvrije ontvangst vonden, hoewel deze den Spaanschen en Franschen gezanten verzekerde, dat zij in weerwil van Maria's huwelijk den vrede met Schotland wenschte te bewaren en dien niet verbreken zou, voordat zij zelf aangevallen werd.

Had Maria Stuart haar wil doorgezet, al te spoedig zou zij inzien, dat zij hierin tot haar ongeluk geslaagd was. De beminlijke hoveling Darnley bleek een zeer onbeminlijk man te zijn. Hij was ruw, trotsch en aanmatigend, onbekwaam om de staatszaken te leiden, een dronkaard, die zich aan de laagste uitspattingen overgaf en daarbij zijne gemalin met eene waarschijnlijk niet ongegronde ijverzucht vervolgde.

Het voorwerp van 's konings ijverzucht was David Rizio of Riccio, de Italiaan, die zoo krachtig voor het tot stand komen van Maria's huwelijk geijverd had.

Rizio, die vroeger geheimschrijver van den Savooischen gezant in Schotland was geweest, had door zijne schoone slem de opmerkzaamheid van koningin Maria getrokken. Hij was onder de leden van hare huiskapel opgenomen en had zich spoedig bij de koningin zoo bemind weten te maken, dat zij hem haar volste vertrouwen schonk. Of hij haar minnaar was kunnen we niet beslissen. Maria's vijanden beweren bet, zij verhalen zelfs, dal Darnley den Italiaan eens ongekleed in bet slaapvertrek zijner gemalin heeft aangetroffen. Hare vrienden daarentegen verzekeren, dat de volstrekt niet schoone man in eene volkomen reine betrekking tot zijne meesteres gestaan en hare gunst alleen door zijne muzikale talenten en door zijne bekwaamheid in het leiden van de staatszaken verworven heeft.

Hoe dit zij, Rizio misbruikte den invloed, dien hij op de koningin verworven had; bij was geldgierig, heerschzuchtig en trotsch tegenover de aanzienlijke edelen en zelfs tegenover Darnley, die aan zijne voorspraak de Schotsclie kroon bad te danken. Het Schotsche volk baatte hem; het wist, dat bij in verstandhouding stond met den paus, die door zijne lusschenkomst briefwisseling hield met Maria Stuart. Aan Rizio's invloed schreef het een aantal maatregelen toe, welke Maria Stuart nam om eindelijk haar lievelingsdenkbeeld, de herstelling van de katholieke kerk in Schotland, te verwezenlijken, namelijk de benoeming van ijverige katholieken tol invloedrijke staatsambten, de herstelling van den katholieken eeredienst en zelfs de instelling van een gerechtelijk onderzoek tegen de ketters, waarvan de leiding aan den katholieken aartsbisschop van St. Andrews opgedragen was.

Darnley was Rizio's verbitterde vijand geworden, waarschijnlijk niet alleen uit ijverzucht, maar voornamelijk omdat hij niet alleen den koninklijken litel voeren, maar in waarheid als koning regeeren wilde, waarbij de Italiaan hem in den weg stond.

Ten einde den gehaten vertrouweling van Maria ten val te brengen, zocht Darnley bet bondgenootschap der protestantsche edelen, met wie bij tot dusver in bittere vijandschap geleefd bad. Het gelukte hem zich met hen te verzoenen door de belofte, dat bij in den strijd tegen de herstelling van de katho-

Sluiten