Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bothwell. Darnley's ziekte. Darnley verinoord.

onwaarschijnlijk, dal zij vooral' van de samenzwering geweien en die begunstigd heeft. ° °

Door de geboorte van een troonopvolger was Maria Stuarts heerschappij over Schotland opnieuw bevestigd. Nooit zou men in slaat zijn geweest haar die e ontrukken indien zij zelfbeheersching genoeg bezeten had om haar zinlijken hartstocht in toom Ie houden en zich vertrouwd te maken met de ze en \,in haar volk. Doch dit kon ze niet, zij kon den zwakken echtgenoot, dien zij haatte en verachtte, met getrouw blijven, reeds had zij een anderen minnaar gevonden.

Jacob. graaf van Bothwell, was een der machtigste edelen des lands, hij had zich m tijd van nood als een der trouwste aanhangers der koningin doen kennen, hem dankte zij voor een deel de spoedige herstelling harer macht. Hij was een jong, rijzig, krachtig en dapper man, die zich door meer dan eene heldendaad onderscheiden en Maria's belangstelling gewonnen had Zij ontbrandde voor hem in eene gloeiende liefde, de brieven en liederen van hare hand die nog voor ons bewaard zijn, leveren daarvan onomstootelijke bewijzen.

nol li wel I werd door de koningin met eerbewijzen en waardigheden overladen Maar noch de liefde der schoone vrouw, noch liet bezit der hoogste eerambten bevredigde hem, hij streefde naar niets minder dan naar het bezit der hoogste, onbeperkte macht, die hij slechts door een huwelijk met Maria Stuail \eikrijgen kon. Dat hij zelf, evenals de koningin, gehuwd was, was voor hem geen bezwaar: zijne teugelluoze en beginsellooze eerzucht wist wel middelen te vinden om dergelijke hinderpalen uit den weg te ruimen.

Uok Maria s vurigste wensch was een huwelijk met den geliefde. Eene scheiding van Darnley zou haar niet gebaat hebben, zij kon immers volgens de wet en der katholieke kerk geen nieuw huwelijk sluiten, zoolang haar gescheiden echtgenoot leefde. Dit zou alleen mogelijk zijn, wanneer haar eerste huwelijk wegens al te nauwe verwantschap der echlgenooten onwellis verklaard werd. Doch in dal geval zou haar zoon Jacobus, als builen wellis huwelijk geboren, zijn erfrecht verliezen. Alleen Darnley's dood kon al deze bezwaren oplossen.

begin van Januari 1;if>7 werd Darnley Ie Glasgow hevig ziek. Volgens sommigen was hij aangetast door de pokken, volgens anderen leed hij aan de gevolgen van een vergif, dal hem op bevel der koningin was toegediend. In de eerste dagen bekommerde Maria Stuart zich volstrekl niet om haar gemaal, doch toen Inj spoedig begon te herstellen, legde zij eensklaps voor den zoo langen lijd verwaarloosden man eene buitengewone belansrêlellinu en teederheid aan den dag. Zij zond hem niet alleen haar arls, maar reisde zen naar hem toe en bewoog hem om haar naar Edinburg te vergezellen waar zij hem beier kon verplegen. Ten einde hem de noodige rustte verschalen bracht zij hem niet naar de stad, maar naar een huis in de nabijheid, dat zij voor korten lijd aan een dienaar van Bothwell, Roberl Balfour geschonken had. '

Acht dagen lang beloonde Maria Stuart zich de zorgvuldigste aade; zij verpleegde Darnley met voorbeeldige zorgvuldigheid, zelfs de nachten sleet zij in dat eenzaam gelegen huis, in eene kamer onder het vertrek gelegen, waarin de zieke zich bevond. Den 9»» Februari liet zij haar prachtig ledikant, waarin zij bijzonder gaarne sliep, uit liet landhuis naar Edinburg brengen en dooi een ander, minder fraai vervangen. Den 10" Februari, des avonds Ie 10 uren verliet zij het landhuis, nadat zij van Darnley afscheid genomen had; zij wildé den nacht 111 de stad doorbrengen om de bruiloft van eene liarer hofdames bij te wonen; in den zelfden nacht, te Iwee ure, sprong hel landhuis door eene vreeselijke buskruitontplofïing m de lucht. Vier lijken vond men later verpletterd onder hel puin van het gebouw terug, die van den koning en van een pa»e agen onverminkt en zonder brandwonden op hel veld iu de nabijheid van

Sluiten