is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marijs schaking. Haar huwelijk met Bothwell. Opstand des adels.

'e Verbeteren' VOm,e

haalde Bolh well° met "d 0'^,£^1™ Kin kTk' ^ Slirling* 0n<lerweS Paard bij den .engel en geleide haar zomW Hat 6' h« g^eep Mam? legensland bood, naar liet «lol Dnmlnr' n4 een noemensvvaardigen

bij haar schaker; hel wik Irachïïï ^"en S r'^'6 de1koninSin d2dagen geweldI zwichtende den graaf hare hand belooft! had Z'J S'echlS V00r

van zijne echtgenoote zooweu'wr'1^^ kafh'olTek^'lh ®0l,nve" zij'le scheiding rechtbank te bewerken. Beide rechtbank» , eke als yooreene protestantsche katholieke rechtbank verklaarde het' huwelifk10°[z,a.amtlen z,Jn machtwoord; de verwantschap, de protestantsche wegénsëcTbrenk O®"8 naUWe b'°edom ook dal geestelijk kluchtspel op te voeren VlerdaSenv™ voldoende

en tegen haar zin te Dmnbar vastgehouden 'wat 1L ° ®0, lwe11 geschaakt vergaf wegens zijne vroeger bewezen iiouwe ,i;'n', /IJ , 1 detl °raaf echter komstig den wensch van hare trouwe omli-nh 1 i" e"i . ZIJ '"'m ove,'een-

Overeenkomslig deze vérk Kh»nZ u" hare hantl zu" de waarschuwingen, welke /ii zoowel ™ i ^aria- zonder acbl (e slaan op

hof omving, hS ma"k', gl'Sük OP lm, 37 " °|S

weigerde het huwelijk te voltrekken dat door hJt f «auwgezet geestelijke van afkeuring tegen dezen schandeliikmi i o(;',eele land luide stemmen

de echtverbintenis inderSd t ï'J de toLS?*8"1' Mei i,atl

gebruikeu plaats. katholieke en protestantsche kerk-

laagha^tig^zedeloós^menscl^bm^shsnHpl;!aad- den voet: Bothwell, een ruw, woedende ijverzucht, dewijl 'hij inaar''d''V lllJ veryo|gde haar met der huwelijkstrouw je«ens harp vm0„ °?. ' e wein'g zij de eischen

minachting, waarin Mam Si' ,-i i n i >vermeerderde daardoor no« de

gelijk voorheen, ontvangen door bel bliide'vmi.r to " \Wf Zl* niel lan8er, een ijskoud stilzwijgen of zelfs door een nn ^h n'"0! Volks' maar door diep griefde. Dikfll, weende^ ole L° v "Sv^'1 .^rda' l,aar en over de slechte behandeling, welke zij ondervnn?! ! 6 haars volks

zelfs dat rpnh,„rnhreeddfomZ,LkeWS «IrhaT^V"^ = "*

5V35

zij. dal deze echlverbinlenis even nieli" was ils n.iV T' f'"'!' verklaarden eerste vrouw en als het vonnis wairh fl.K L Bo,llvvells scheiding van zijne dal hij de koningin tol een huwelijk ^^won-enTa^1"001"!1vrji8esproken. adels was, haar en haar zoon uit de macht van dï en ' d" ,aak des Maria protesteerde tegen zulke verkhriimpn geweldenaar Ie verlossen.

zich daaraan niel. Bothwell In-reen dal f al'lppn i b(?(ulSfnoo|en sloorden den steeds verder om zich grijpenden od tan I ! n i °°r V'aC " van wapenen worden kon; hij trok troepen'bijeen,^Ztït,Wf,|df,n^l,n9ster manschappen liepen van hem weg hii durfde wn ^i Zijne eigen moest vreezen door de zijnen sevan-'enoennn.pn 1i ü'J ,wa8en- want hij uitgeleverd te zullen worden, van° wien|iij°zeker ver,»ondeiien edelen

Hij verloor den moed tol verderen tegensland "ïpii of"i /f wach,en had. I. «1.1», vluchUe l.ij mar de Orkn.% den,