Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

624

Elisabetlis toespraak tot den speaker van liet Lagerhuis.

i» ueuiiHi en naar vrijen Koninklijken wil geweld aan Ie doen, mocht zij geene genade schenken. J

Elisabelh heeft gedurende hare lange en krachtige regeering de monarchie in Engeland nog meer bevestigd dan Hendrik VIII gedaan had. iNu eens streng, dan weer zachtmoedig, naarmate de staatkunde het gebood, wist zij het Lngelsche volk geheel voor zich te winnen. Zij heeft zich eene liefde van de zijde harer onderdanen welen Ie verwerven, als slechts aan enkele vorsten

li" , / r Hierop fml,lc °,ok liel plan van (len ljiJ l,el volk zeer beminden Lssex af. Geene enkele hand verroerde zich om de koningin te bestrijden. Aan deze liefde des volks dankte Elisabelh ook hare schitterende zegepraal op Philips II en den ondergang der onoverwinlijke vloot.

Een bewonderenswaardig beleid legde Elisabelh tegenover het parlement aan den dag. Zij regeerde even onbeperkt als eenig alleenheerscher ooit gedaan heeft, doch steeds beloonde zij zich welwillend en hoffelijk jegens de volkverlegenwoordiging, wier wensclien zij in alle kleinigheden gaarne vervulde, zonder echter ooit de minste inbreuk op hare ware of vermeende koninklijke rechten te dulden. Hoe voorkomend Elisabelh soms wist te zijn, blijkt ons uit eene toespraak, welke zij lot den speaker van hel Lagerhuis richtte, toen dit van plan was, haar de intrekking van meer dan een lastig aan bijzondere personen verleend monopolie te verzoeken. Zij verklaarde terstond den speaker en den hem vergezellenden leden van "ei lagerhuis, dat zij van harte alle misbruiken betreurde en voor hunne afschaffing zorg dragen zou; daarop ging zij voort: »Geen vorst heeft ooit zijne onderdanen meer bemind dan ik en geen juweel, geen schat, geen geluk, hoe ook genaamd, zou tegen de waarde dezer liefde kunnen opwegen. Hoewel God ons hoog verheven heeft, reken ik hel mij toch tot den hoogsten zegen dat ik met uwe liefde geregeerd heb en ik dank Hem, dal Hij mij aan liet hoofd van zulk een dankbaar volk heeft geplaatst. Wat ik van u vroeg, a s de nood hel eischle, heb ik niet gierig opgespaard, maar voor uw weizijn Desleed, ja zelfs mijne eigen bezittingen niet onlzien. Breng, heer speaker allen voor hunne trouw en hunne inwilliging van mijne wensclien den dank dien mijn hart voor hen gevoelt, maar mijne tong niet uit kan spreken. Gij dankt mij, maar ik heb veel meer reden om u Ie danken want zonder uwe voorlichting zou ik, alleen uit gebrek aan juiste kennis, zeker meer dan eens tot dwaling vervallen zijn. Wel bekrachligde ik nooil eene schenking, die ik niet in het algemeen voor goed en nuttig hield; doch dewijl veel anders gebleken is, dank ik de leden van hel Lagerhuis bijzonder, dal geene overweging hen weerhouden heeft openhartig hun gevoelen uil te spieken en dat zij niets willen dulden, helwelk mijne eer bezoedelen of de helde mijner onderdanen lol mij verminderen kon. Het is mijn voornemen, alle misbruiken al te schaffen en hen te straffen, die mijne gaven op eene onrechtvaardige wijze en tot onderdrukking van hunne medeburgers misbruikt lebben. IJe Hemel zal, naar ik hoop, mij, onschuldige, hunne schuld niet toerekenen, want overal en altijd meende ik (gedachtig aan den hougereu iechter, voor wien ik eenmaal rekenschap afleggen moet) aan mijn volk niets an goeds e bewijzen. Ook wensch ik slechts zoolang te leveu als mijne regeering allen tot heil verstrekt, en al zijn er ook in Engeland machtiger en wijzer vorsten geweest dan ik, toch was er zeker noch vroeger noch laler een, die meer liefde en zorg voor de zijnen koesterde." De uitbundigste vreugde- en dankbetuigingen volgden op deze verklaring van Elisabelh en zij zorgue, dut hare belofte ook vervuld werd.

De voorkomendheid der koningin bewerkte, dat liet parlement elk harer wensclien bereidvaardig inwilligde, zonder dal zijne leden zoo slaafs onderworpen, zoo laaghartig en verachtelijk waren als onder Hendrik VIII

Hare onbeperkte koninklijke macht wist Elisabelh vooral daardoor tegen inbreuk te beveiligen, dat zij slechts zeer zelden een verzoek om geld tot liet

Sluiten