Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloedbad te Stokholm. Christiaans verdere wreedheden.

schuldigen Ie voltrekken. Hierop verhief bisschop Vincenlius zijne steminj riep uil. dal hiervan geen woord waar was en dat de konin» jegens dé

hip? Ini |Verra; P fe8'le' ,0ok a,ndere gevangenen begonnen op dezelfde wijze nulMinde' slem Ie spreken, doch zij weiden door de beulen spoedig tot I lg Pa! n Zij werden allen onthoofd. Men weigerde hun den bijstand . ^n geestelijke. Werklieden sleepte men uit hunne werkplaats wea, om het doodvonnis Ie voltrekken. Sommige toeschouwers zelfs werden door de beulen aangegrepen in den kring der slachtoffers gelrokken en gedood, omdat ze lianen van mede hjden gestori hadden. De gebroeders Olaüs en Laurenlius

i on gmgen dit lot slechts daardoor, dat een Duitscher, die hen te Wiltenber" gekend had, verzekerde, dal ze geene Zweden waren.

°'aus Ma.?"us vier en negentig personen onthoofden; anderen werden °P (l'' vreeset ijksle wijze omgebracht. Des nachts werden de linzen dei vermoorden uitgeplunderd en hunne vrouwelijke bloedverwanten verkracht, liet moorden werd den derden en vierden dag voortgezet, nadat eene openlijke bekendmaking, waarbij vrede en veiligheid toegezegd werden

,n6 . AelS ha(| ^ voorschijn gelokl. De lijken lagen drie dagen op ll , H? ' voordal zij uit de slad gesleept en op Südermahn verbrand werden. Hel lijk van Slen Sture en dal van zijn kind haalde men uil liet gral en wierp hel op den brandstapel. Gedurende hel bloedbad liel de koninc oneven door hel land verspreiden van den volgenden inhoud: »De konin° had Slen S ure s voornaamste medeplichtigen, als door den banvloek getroffen Keilers, volgens het vonnis der bisschoppen, prelaten en wijsle mannen van Zweden, laten straffen. doch wilde voortaan hel Zweedsche rijk volgens dë Uien van den heiligen Erik 111 vrede besturen." Intusschen breidde het bloedbad zich overeenkomstig s konings bevel, ook over Finland uit, waarde laüitig'.inge Hemming Gadd, m weerwil van zijn afval, ook het hoofd op

Ipoloni I0ei 1 Sb'en- Ü(' geheele we8 des konings uil Slokholm werd geeekend door daden van wreedheid, die zelfs niet de onschuld van den kinderlijken leeltijd spaarde.

andpr°7eLad|e iWi,ize' ,wa;lroP Chrisliaan op zijn terugreis huis hield, deelt een anuer /.weedsch geschiedschrijver ons het volgende mede:

"Ie Jonköping liel hij de beide zonen van zekeren Lindom Ribbin" ter dood brengen, van welke de één achl, de ander zes jaar oud was. Men vlocht het lange haar der beide knapen in tressen, slak daar een stuk hout door hiet op deze wijze den oudsten van den grond en hieuw hem het hoofd I': "e jongste het bloed zijns broeders slroomen zag, wendde hij zich

l.lL'l li i"1^ . e" ZeuJe: "Goede man! besPal niijn hemd niet zoo met , ' s , Jl,rot'r' vvant dan krijg ik knorren van moeder." De heulsknecht, getroffen door de onschuld van het kind, wierp hel zwaard wejr met ie woorden: «Liever wil ik. dat mijn eigen hemd mei bloed bevlekt worde aan rlat ik hel uwe verontreinigen zou." Doch de koning, die zelf daarbii tegenwoordig was, riep een anderen beulsknecht, die eerst het kind en vervolgens zijn medehjdenden ambtgenoot het hoofd afsloeg."

hei ''i-)"7 ''"'1 ,UJ0fl'f" waren geva 11 en, eer Christiaan in hel begin van

jaai i,j22 Zweden verliet, waar hij een regentschap had aangesteld.

nni„„ li" ,Zweden wilde hij zich thans ook in Denemarken tot ra ï f f verheffen. Hiertoe moest hij de macht der geestelijkeid en deb adels fnuiken. Door de hervorming te bevorderen en een aantal voor Ie bereiken* e" e" gunstige wellen uil te vaardigen, trachtle hij dit doel

Kezellde koning die hij de voltrekking van hel pauselijk banvonnis een Woedbad binnen Stokholm had aangericht, die de Zweedsche bisschoppen en edelen als keilers ter dood had lalen brengen, noodigde Lulher uit om in zijn rijk te komen; lm bood den Duitschen hervormer bescherming en volkomen njheid van werkzaamheid aan. Toen Lutlier weigerde zijn vaderland te

Sluiten