Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sokolli vermoord. Dood van Moerad. Mohammed III,

alles atpersen wal aan baar geld Ie verkrijgen was; alleen hij. die hem met

eeni geschenk in geld naderde, mocht op zijne gunst hopen. Al die schallen

s apelde hg op, als een echle gierigaard. Naar luid der legende had hij in

t -i , !apverlrek een 'hepen, met een marmeren vloer en wanden voorzienen kuil laten graven, waarin hij zijne schatten bewaarde.

In plaats van zich aan de staatszaken te wijden, bracht hii ziin liid dnnr met slapen, in den omgang met zijne slavinnen, die zijne dierlijke lusten ternauwernood konden bevredigen, in het aanschouwen van de potsen ziiner dweigen en potsenmakers ot' van de comedies van een Joodschen looneelspelerstroep, die in hunne onkiesche voorstellingen, naar men zect alles o vei trollen, wat ooit. vroeger of later, schandelijks" op een tooneel vetnd is In het begin van Moerads regeering, zoolang Mohammed Sokolli no»' eefde, waren des sultans gebreken nog niet zoo algemeen bekend ils lHier° , niel 'an.8 ko" voortreffelijke grootvizier zich op zijn standpunt h'ind

!nnr"i v°?rld.ur?nd za8 '"J zict' bedreigd door de kuiperijen van hel serail dooi de vijandschap van des sullans vrouwen en lagere gunstelingen

moor!)6" Of l ober ,579 ,wer(| Mohammed Sokolli door een derwisch ver0t deze moord gepleegd is met voorkennis van den sultan die zich gaarne van den oppermachtigen grootvizier ontslagen zag. is nooit uitmaakt

wenl ppn ™00rdenaai*: d,e. daa«s »a zijne euveldaad ter dood "«ebrachi werd, een onverbrekelijk stilzwijgen in acht nam. °

cn u i S°kol'ls dood wisselden de viziers elkander menigmaal met arnnie snelheid af. Door vrouwengunst uil de duisternis der onbekendheid L ,1e hoogste waardigheid verheven, daalden zij even plotseling van die hoo«le af »°,f8y1- v:in (len tra8en- weifelachligen en acliterdochli«eii°dwin° ui h®n ,,ul- Z,J mochten zich nog gelukkig achten, wanneer zij slechls verban

Vreemcï "ElI/'h" ^ °f mel (lolken afb'e™ak(.

vreemd scliijnl hel, dal onder de regeering van zulk een ira»m aan

^and"°l l °f ei>8.TVen V;°/Sl 'lH machl va" het Osmanische rijk no"°allijd in stand bleet, dat zij zelts schijnbaar door veroveringen iu Azië "no<°verhnmni

waien dan dat zij /ouden hebben kunnen besluiten om zich lot een «emeen

van fe J .danval. V' vereeill«en, zoodat juist in die dagen in weerwil

v ll,eVeu l J1 ,'le krÜ8sroem der Turken zóó luide door de

wereld weerklonk, dat reeds hun naam genoeg was om hunnen viiamlen

stluik in te boezemen. Moerad nam aan de menigvuldige oorlogen die gedurende zijne regeering gevoerd weiden, niet in persoon deel liiMiet dit onderscheidde. Vel,ll,eeren' OI,der wie voornamelijk Osman pacha zich in Perzië

In de laatste jaren zijns levens was Moerad door zijne uitspattingen naar lichaam en geest geheel verzwakt. Zijn lichaam was zóó gezwollen dat ziine inderdaad afzichtelijk geworden was; hij leed aan vallende ziekte en aan andere kwalen. Gedurende zijne slapelooze nachten werd de lafhartig dwingeland getollerd door de vrees, dat zijn oudste zoon Mohammed hem ombiengen zou om des te vroeger den troon Ie kunnen beklimmen Eindelijk

Van Ie it/^ de" JanUari 1595 een aa" ZÜ" Sloos leven liem » p^,«'±reen,; JS pT„e*!f"en geSCl,0"ken ll"d'fc"'

Mohammed III 1505—1603) Moerads opvolger, was de waardige /min

zijne 19 biroede™"'Ook^ve^T zij™ ^«""8 met hel vennoorden'van

eworden He hii lnl? slavinnen.> dlf °P hel punt stonden van moeder it woruen, net hij zonder omwegen in de zee werpen, dewijl hel immer*

mogelijk was. dal zij een prins ter wereld zouden brengen. Evenals zijn

onderscheidde. «..cm* usman pacna zich in Perzië

Sluiten