is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips' huwelijk met Isabella van Frankrijk. Don Carlos.

verbranden van de keilers — ia tegenwoordigheid van de konuiUijke la n lie de lioo"ste staatsbeambten, den adel en de geestelijkheid gevierd. De infant don Carlos had op liet kruisbeeld gezworen, dat hij de heilige inquisitie beschermen en handhaven wilde; daarvoor had de aa rtsbisscliop hem mei luidei stem toe«eroepen: «Evenals uwe koninklijke hoogheid deze belofte vervult, moae God u en uwe staten beschermen!" Veertien personen van allere ran» en stand werden op dien dag plechtig verbrand. Nog een groot aanta zuchtte echter in den kerker. Men besloot, deze voorloopig te sparen en liet

feest van hunne verbranding te vieren na de 'eruf ^N^Thdolkl plaats

Den a1" October loo'J vond een tweede auto-da-fe te \dlladoliU piaais.

De koning, zijne zuster en zijn zoon. don Carlos. woonden met de wogste waaidi"hefdsbekleeders van den staal en met een groot deel des adels hel feest bij. Een onnoemlijk aantal soldaten, priesters en heden uit iet volk was samengestroomd, om getuige te zijn van het verbranden dei k rs- ^ konin" zwoer nog eens, dal hij de heilige inquisitie zoowel tegen alle ketteis en alValli"en als tegen hen, die hel zouden wagen de ketters te ondersteunen, beschermen zou, ja hij zwoer niet te zullen aarzelen allen aan te wijzen van wie liii wisl, dat /.ij legen het geloof handelden. Dertien aanzienlijke slach offers werden' op dien dag onder liet oog des koiungs verbrand en buitendien het lijk van een ketter! die zoo gelukkig was geweest in de kerkers de. inmiisilie vóór den das der terechtstelling te sierven.

Ouder de slachtoffers van die ..geloofsdaad" bevond zich ook een joii^ edelman don Carlos de Sessa. Toen hij den koning voorbijkwam, nep hij dezen toe: -Hoe kunt gij dit schouwspel aanzien en veroorloven, dat men

mij verbiandt.^ ^ hout aanbrengen, om mijn eigen zoon le verbranden, wanneer hij zoo schandelijk was als gij." antwoordde Philips, en du a''^ d

werd door de geestelijken als het schoonste bewijs voor zijn geloofsijveibepiezen

Kort daarna had een derde aulo-da-fé te Seville plaats, \ijflig keilers werden levend verbrand; ook het gebeente van doctor Cons.anlijni Ponc de la Fuenle, den voormalige,, kapellaan en vriend van Karei V. dulwrt te voren aan de koorts gestorven was, wierp men in de vlammen. Ue beulen mishandelden zelfs zijn lijk en 0111 zijne nagedachtenis te schandvlekken, werd eene s Ir 00 po pop den brandstapel geplaatst, die mei den doctoralen mantel bekleed was en de handen opgeheven hield in dezelfde houding, welke levende hii liet bidden placht aan te nemen. , c .

Met het verbranden van ketters begon Philips 11 en vierde lui ziuie redding uit doodsgevaar; de vlammen van den brandstapel dienden hem daarenboven tol bruiloftstoortsen bij zijn derde huwelijk met de schoon" lui jarige Frausche prinses Isabella fElisabeth) die hij oorspronkelijk voor ziin zoon don Carlos bestemd had, doch thans zelf tot vrouw nam.

Aan Philips' huwelijk met Isabella knoopt zich de nog altijd met een geheimzinnige,.1 sluier bedekle geschiedenis van don Carlos en z.jn < ood ,.5t eene geschiedenis, die den dichters eene zeer vruchtbare s of vooi lomans en drama's geschonken heeft en die zelfs in ernstige geschiedkundige ^..kri. u zulk eene willekeurige en romantische wijze behandeld is als slechts

dkh1{eriElSr,ÏÏÏÏ,i»Ul .1. Vülgl: don Carlos, ,,,, jong. «ton » beminliik vorst, was diep verontwaardigd wijl zijn vader hem de bekooilijk

Isabella ontroofd had. om haar zelf te huwen. Toen luj/^saMlXanlstiefmoeder zag. 011lvla11.de hij voor haar 1,1 eene vurige liefde, Isabella bedilt woordde in stille de genegenheid van don Carlos; maar hoewe beu ene Ik,. wederkeeri" liefhadden, bleven zij locli hunnen plichten getrouw Fh ups 11 £ 3!fkvan woedenden naijver op den zoon. ie hem het hart «oer ion-'e gemalin ontstolen had. llij baatte hem en aarzede niet .zich Ie ontslaan van"een mededinger, ook al bestond die hem 111 den bloede. Don Carlos weid