is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorbijganger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De drie mannen bleven met de kinderen alleen, die zich heel stil gedroegen, en Armand vertelde nu van Roemkieuï. Ofschoon het tot het domein had behoord van een dier onafhankelijke leenmannen van den Grooten Heer, de derebey's, die, evenals het legerkorps der Janitsaren, een voortdurend gevaar voor omwentelingen in het Rijk door sultan Machmoed in het eerste kwartaal der vorige eeuw waren uitgeroeid, hadden Engelschen maar vooral Hollanders zich reeds in de eerste helft der i7e eeuw in de omgeving van het dorp grondbezit weten te verwerven, dat den Christenen elders in het Ottomaansche Rijk werd geweigerd. Het was toen geheel een lurksch dorp en heette Karakieuï. Niet zoodra hadden de Hollanders en de Engelschen er groote en goedversterkte landhuizen gebouwd, of de Grieksche boeren uit den omtrok nestelden er zich onder hun bescherming. De Noordelijke en Westelijke kuststreken van Klein-Aziatisch Turkije zijn altijd Grieksch geweest, zelfs de Muzelmans zijn er grootendeels van Grieksche afkomst. Maar sedert de Christen-mogendheden van de vaak te grootmoedige sultans, onder den naam van „capitulatiën" voor hunne onderdanen vrijdommen hebben weten te erlangen, die, steeds verdiept en vermeerderd en steeds misbruikt, van elke Westersche natie, hoe gering ook van beteekenis en hoe schaars ook vertegenwoordigd, een onafhankelijken staat in den Turkschen Staat maken, werden de Muzel-