Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding schijnt zeker: er zijn te veel menschen, die een beroep kiezen, waar zij niet voor geschikt zijn. Ik ken iemand, die als landbouwer uitstekende zaken deed, zijne boerderij verkocht, zijn geld belegde in eene handelsonderneming en toen mislukte, waarom? Omdat hij een goed landbouwer was, maar er geen verstand van had, een winkel te houden. De meeste uitstekende advokaten zouden zeer slechte doctoren geweest zijn. Ging alles zooals het meest gewenscht moet zijn, dan moet elk jongmensch het vak kiezen, waartoe zijn neiging en aanleg zich het best leenen, maar ongelukkigerwijze wordt dat door allerlei omstandigheden onmogelijk gemaakt en zoo nemen verscheiden jongelui plaatsen in, waarvoor ze niet geschikt zijn en kunnen niet de plaatsen bereiken, waar ze wel voor geschikt zijn. De ontdekking hiervan wordt te dikwijls te laat gedaan, zoodat van verandering geen sprake meer zijn kan, en daardoor geloof ik, worden zoo vele mooie levens verwoest.

Ten 3de. Iemand kan eerlijk zijn en groote bekwaamheid bezitten, maar, mist hij doorzettingskracht en ijver, dan is zijne kans op welslagen zeer vaag. Onze eeuw is er een van volharden en van concurrentie, en gemakzuchtige menschen vinden hierin als handelaars geen plaats. Men begrijpe goed: het pad, dat betreden moet worden door den koopman, is niet bestrooid met rozen, al kan degeen, die er buiten staat, meenen, dat het wel het geval is. „Jacob, mijn jongen, pas jij maar goed op je winkel en op den langen duur zal de winkel wel passen op jou." Ziedaar de raad van een Israëlitischen vader aan zijn zoon. Een geheele toewijding aan de zaken is het voornaamste bestanddeel voor welslagen. Laat ik dit met

Sluiten