Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bekwaamheid, om goedkooper te leveren dan buitenlanders op de internationale markt is geen kwestie van den moed onzer zee- en landmacht, heeft niets te maken met de grootte van ons leger en het aantal onzer oorlogsschepen, is geen kwestie van lichamelijke kracht of blind chauvinisme; maar ze is de kwestie van het in staat zijn van de werkende bestuurders onzer fabrieken en magazijnen, betere middelen en wijzen uit te denken voor het bewerken van ruw materiaal tegen minder kosten dan de buitenlanders; het materiaal goedkooper en sneller te vervoeren, het met beter werktuigen te vervormen tot gereede artikelen, die grooter geschiktheid en doelmatigheid toonen dan die onzer concurrenten. Stereotiepe methodes houden het niet; het is niet voldoende, iemand van daag te leeren, hoe hij zijn taak moet verrichten, zonder hem tegelijkertijd door een opvoeding in grondbegrippen te leeren nieuwe en betere methodes te verzinnen en toe te passen, als morgen voor een nieuw artikel een nieuwe toepassing geëischt wordt. Sleur kan dat niet. Het doel van onderwijs is, gereedheid, geschiktheid en vooruitzien te ontwikkelen en te versterken, niet dogmatieke voorschriften uit te deelen. De beste voorbereiding voor het praktische leven wordt dus niet gevonden in het zuiver technische, maar vooral in het opbouwende en versterkende. In de industrie, zoowel als in onze manieren, hebben wij „Amerikanen" te veel voortgeleefd onder een regime van „slouch"; in de toekomst moet, door de gestrenge eischen van groote industriëele bewegingen, de nauwkeurige, de krachtige, de goed voorbereide en de helderziende man onvermijdelijk den man van sleur, kleingeestigheid en middelmatigheid op zijde duwen.

Sluiten