is toegevoegd aan uw favorieten.

Aug. Vermeylen's verzamelde opstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echt mogelijk ontwikkelen, wacht hij tot het oogenblik, dat zijn werk volledig, bijna vanzelf ontstaat, en wil hij dan niets anders dan zoo trouw mogelijk afschrijven wat hem ingegeven wordt, dan is de uitdrukking — als hij zijn taal volkomen meester is, — maar een formaliteit. Daarom is in S t a r k a d d, waar we de menschen zien handelen als kenden wij ze persoonlijk, geen enkel woord dat valsch klinkt, geen enkel beeld dat misplaatst is. Rythme, beeld en woord ziet men er gedurig worden, uit den gang zelf van 't gevoel. Elk vers is wat het moest zijn, het kon niet anders, het heeft de s t e m die het moest hebben; vol, levendig: men ziet er den blik der oogen in, de beweging van het lichaam. Lichamelijk voelt men die verzen, zij deinen en trillen naar den polsslag van het bloed dat er onder vloeit.

Heb ik nu gezegd wat Starkadd is? Er blijft nog oneindig veel over te zeggen; elk tooneel zou moeten ontleed worden. Wat ik vooral wenschte te doen uitkomen, is dat allesbezielend gevoel, vol plastisch vermogen, ontstaan in een gemoed dat zedelijk evenwicht en levenskennis rijpen deed. Dit, gepaard met de sterke objektiveerkracht, naar de eigen eischen der tooneel kunst, en de uitdrukking van 't geheel in een schoone, onmiddellijke, ademende taal, — ziedaar een buitengewoon verschijnsel in de literatuur der Europeesche «jongere richting". Dit is geen luxe-kunst meer, geen dilettantisme, geen spelen met gevoelens om het deko-