is toegevoegd aan uw favorieten.

Aug. Vermeylen's verzamelde opstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht, — ook in deze maatschappij van sluw-domme macht en lafhartigheid, deze maatschappij doorkankerd van leugen en goudzucht:

«Naarmate gedachte en hart ruimer worden, spreken ze minder vaak van onrechtvaardigheid, 't Is goed tot zichzelven te zeggen, dat met betrekking tot ons alles in de wereld zoo goed mogelijk is, daar wij toch de vruchten dier wereld zijn" (blz. 135).

Ons geweten is gerust, — het móet gerust zijn! Hoort gij 't liefelijke koor der afgesloofde moeders en der kinderen zonder eten? De wanhoopskreet der mannen streelt ons oor. Ja, dat hoort zoo; het kan immers niet anders! Heel de wereld loeit in opstand, heel de wereld staat in brand... en Maeterlinck wandelt daar zoetsappig door met zijne «uitnoodiging tot den glimlach", en spreekt zalvende woorden van verzoening en geduld.

Ik zeg het u, voorwaar, klles is goed zooals het is, — en dat alles nu eens anders ware, dan zou 't ook wel zijn:

»Het komt er maar op aan, te leven alsof men altijd aan den vooravond ware van de groote ontdekking... Dit is zeker, dat ze beter zal zijn dan onze beste verwachtingen, want als ze er al van afwijkt, of zelfs ze tegenspreekt, dan nog zal ze ons door het feit zelf, dat ze ons de waarheid brengt, iets grooters, hoogers, iets nog meer in overeenstemming met de menschelijke natuur brengen dan 't geen we verwacht hadden" (blz. 9-10).