is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waagt, eenige resultaten te geven; met een hartelijk gebed, dat ze wat helpen mogen hier en daar.

Zoo is mijn boek geworden. En de schrijver weet beter dan een van zijn lezers of beoordeelaars, dat hy niet volledig geweest is. Als het gegevene maar niet onbruikbaar is 1 En als men bij de aanwijzing van het ontbrekende maar niet wil vergeten, dat absolute volledigheid onbereikbaar is. Voor de aanwijzing van hoofd-zaken, die mochten overgeslagen zyn, zal ik intusschen

zeer dankbaar wezen.

Om de verkrijging van een overzicht te vergemakkelijken, is de inhoudsopgave zeer uitvoerig gegeven. Daardoor zal men tevens een eenmaal gelezen gedeelte gemakkelijk terug kunnen vinden, naar ik hoop. Aan dit laatste doel moeten ook de beide registers bevorderlijk zijn; dat van de Bijbel-plaatsen spreekt voor zich-zelf; in het register van namen vindt men naast de namen der handelende personen ook die der schrijvers vermeld, benevens de titels der aangehaalde periodieken.

Een enkel woord over de litteratuur-opgaven. Ik heb daarbij aan twee soorten van lezers gedacht: zij, die zelf willen studeeren en daarvoor een leiddraad wenschen; zij, wien gelegenheid tot diepere studie ontbreekt, maar die gaarne van gewonnen resultaten kennisnemen en gaarne daaromtrent zich wat nader op de hoogte stellen. Daarom zijn wetenschappelijke werken aangehaald, maar evenzeer eenvoudige brochures en tijdschrift- of courant-artikelen, die eerder binnen het bereik zijn. Voor de laatste rubriek heb ik naar een zekere volledigheid getracht, omdat uit ontvangen aanvragen mij zoo heel dikwijls is gebleken, dat behoefte gevoeld wordt aan een wegwijzing door de populaire litteratuur op christelijk-sociaal gebied. Ik zal zeer dankbaar wezen, als ik den leiders in onze arbeidersbeweging van eenigen

dienst blijk te zijn geweest.

Om teleurstelling te voorkomen, moet ik van te voren er tegen waarschuwen, als men mijn boek zou willen opnemen,