is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgen de bestrijding van den vorm en den geest en de middelen, waarmede de Sociaal-Democratie optreedt. Het verschijnsel is zeer samengesteld; wijsbegeerte en oeconomie, Historisch Materialisme, Meerwaarde, Socialisatie, „Verelendung". Daarbij de klassenstrijdleer; de verdachtmaking der tegenstanders; de verklaring van godsdienst tot pri vaatzaak. — De punten onderling zeer tegenstrijdig. Onzekerheid omtrent de noodzakelijkheid van sommige der punten en omtrent de beteekenis der voortdurend gebruikte termen. De termen zijn dubbelzinnig. De uitdrukking „Godsdienst is privaatzaak" is onlogisch; beduidt niet, wat de propagandisten er van maken. De beteekenis van „klassenstrijd" enz. staat niet vast. — Het geheel vergiftigt ons volksbestaan; bij de tegenstanders geen dwaling, maar kwade trouw ondersteld. De doorwerking van dit gif. — De party verklaart zich zelf tot godsdienstloos, d. i. anti-godsdienstig. Haar leiders verstaan niet, wat „godsdienst" is.

IX. SOCIALISATIE EN MEERWAARDE. blz. 218—268 De twee principieele vragen, hiermede door de Sociaal-Democratie aan de orde gesteld: de regeling van het bezit en de verdeeling van de arbeidsopbrengst. Socialisatie. „Verelendung." Kwestie is louter theoretisch. Roomsche argumenten vóór privaatbezit; het natuurrecht, de zondige toestanden des menschen. Het onvoldoende en inconsequente van deze bewijsvoeringen in vierderlei opzicht. — De Protestantsche werken over zedekunde; Heppe, Wundt, Paulsen, Straatsma, Lamers, Lemme, Gottschick, Nathusius;

Stahl. De oeconomische gronden voor privaatbezit. De gronden voor den eigendom. Ethische gronden voor privaatbezit; de werking van de zonde en de behoefte aan een prikkel tot arbeid. De betrekkelijke waarde dezer argumenten; de consequentie er van. — De Christen-Socialisten; Mammonisme als kapitalisme; de eisch van gelijkheid; bezwaren tegen het concurrentie-stelsel en tegen ondernemers-winst. Beoordeeling daarvan. — De meerwaarde. Niet de waarde-