is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het sociale leven. Want groote verwarring is hier. Door den invloed van Jezus' werk de eeuwen door, zal menige kring begeeren eigen gedachten met Jezus' naam te kunnen dekken. En de veelzijdigheid van Zijn onderwijs maakt het voor iederen kring gemakkelijk, een stuk te grijpen uit het groote geheel en daarmede de eigen gedachtenwereld te sieren.

Zoo wordt het begrijpelijk, dat niet alleen allerlei verschillends, maar allerlei tegenstrijdigs uit Jezus' woord en werk wordt afgeleid. Hij zal allen nadruk gelegd hebben op de waarde van één enkele ziel en deze gesteld hebben boven de waarde der gansche wereld; dus Hij zag altoos het geestelijke en bedoelde de redding der ziel en heeft ons geleerd de enkelen, de individuen te eeren. Maar Hij zal door zijn samenbindende liefde ook de waardij der gemeenschap hebben getoond en door zijn hulp aan kranken en lijders bewezen hebben het gewicht van den aardschen, stoffelijken toestand. Hij zal alle dingen hebben nieuw gemaakt en nieuw gezien, dus den stoot hebben gegeven tot een gansche omvorming. Hij zal ook door zich te onderwerpen aan de wereldlijke en aan de kerkelijke overheid getoond hebben, dat Hij wandelen wilde en andereii wilde doen wandelen in de gewone, gebaande paden.

Zoo heet Hij beurtelings individualist en socialist, revolutionair en reactionair, pleiter voor het zoeken van het geestelijke of van het aardsche welzijn.

Enkele aanhalingen uit een grooten overvloed mogen het gezegde meer vorm en teekening geven.

Marie Corelli zegt in De Ware Christen meêsleepend en aandoenlijk: «Christus zelf leefde op aarde in armoede. Hij heeft slechts de armste en eenvoudigste bewoners bezocht, en nooit heeft Hij Zijne heilige voeten