is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappij-ontwikkeling; alleen voor de negentiende eeuw willen wij om straks te noemen redenen uitvoeriger wezen. Doch wel om nog eens weder te demonstreeren, dat het echt-gevoelde christendom zich ook als vernieuwende macht naar buiten heeft geopenbaard.

Wij denken hier aan de prediking. En aan «socialistische» stroomingen binnen de kerk.

Het zou de moeite loonen, na te gaan, in hoeverre er door den loop der eeuwen heen sociaal gepredikt is; dat het niet genoeg geschiedt en niet genoeg de invloed van den kansel gebruikt wordt om het christelijk geweten te wekken, moge waar zijn; ontbroken heeft het toch zeker niet. Het waarlijk leven met de Heilige Schrift en het waarlijk leven met den arbeidenden stand en de armen brengt er van zelf toe, dat men het licht van het Evangelie doet stralen over het aardsche bestaan. De uitgave in het Duitsch van tal van preeken van beroemde mannen uit allerlei eeuwen maakt dit onderzoek gemakkelijker*). In de preeken van de Kerkvaders reeds treft het nadrukkelijk noemen van allerlei maatschappelijke misstanden2). Luthers preeken zijn ook op dit punt beroemd; men denke aan zijn preek over »Geef ons heden ons dageljjksch brood.*

In elk geval: het hier bedoelde element in de prediking voegt niet aan het zuivere Evangelie een min

*) Die Predigt der Kirche. Herausgegeben von Gustav Leonhardi. Leipzig 1888 enz.

2) Het Katholiek Sociaal Weekblad, 1907 blz. 515 geeft een lijst plaatsen uit Clemens Alexandrinus, Ambrosius, Augustinus en Chrysostomus. Domela Nieuwenhuib, De geschiedenis van het Socialisme; geeft I blz. 102—109 een bloemlezing van „socialistische" citaten uit eenige kerkvaders.