is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is de roeping der kerk ten opzichte van lidmaten, die „vergunning" hebben?

De persoonlijke dienstplicht uit christelijk en kerkelijk oogpunt beschouwd.

Wat is de roeping der Ned. Hervormde Kerk ten opzichte van de hulppredikers in vacante gemeenten?

II. Welke beteekenis heeft de kwestie der verhouding van kerk en Staat in den strijd onzer dagen op staatkundig, kerkelijk en vooral sociaal gebied?

*De leerplicht.

*De vrucht van de intellectualistische richting, die in de laatste veertig jaren in het onderwijs voorgezeten heeft.

III. De kinderdoop in zijn beteekenis voor de kerk en het koninkrijk Gods.

Onze litteratuur en onze Evangelie-prediking.

Wat kunnen kerkeraden en classicale vergaderingen doen voor de Evangelisatie onder de leden der R. K. kerk.

Evangelisatie onder de zeelieden.

De bekeering van oud-Israel tot den Heiland der wereld.

IV. Staatsbescherming van minderjarigen door ontzetting uit het ouderlijk gezag.

De wet op de voogdij betrekking tot de weeshuizen.

*Wat behoort een christelijke inrichting te doen ten behoeve van de maatschappelijke opvoeding van het weeskind, het onverzorgde kind, het verwaarloosde kind.

De noodzakelijkheid eener ziekenverpleging naar de gezindte, waartoe de patiënt behoort.

Het fabriekswezen in verband tot zedelijkheid en socialisme en hoe het best de schadelijke invloeden tegen te gaan.

Gelijk men ziet, zijn de behandelde onderwerpen strikt genomen niet alle ontleend aan het eigenlijke terrein der inwendige zending. Meer dan eens werd gesproken over vragen, die zuiver vallen binnen den arbeid der kerk op haar eigen terrein. Een enkele