Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar, naar de teekenen gissen doen, zullen de vakvereenigingen daarnaast al belangrijker plaats gaan innemen. En het is een dankbaar werk, naar den aard van de christelijke vakorganisatie te vorschen. Hier komt heel duidelijk uit, dat de aard van het christendom niet is stil-zitten, maar kracht; niet bespiegeling alleen, maar ook openbaring naar buiten. Voorts toont hier het Evangelie zijn kracht door overwegenden invloed te oefenen juist op de middelen, die in deze actie worden gebruikt. Eindelijk blijkt hier, dat het christendom nog niet aanwezig is, zoodra eenige vormen en klanken en woorden van christelijke stemming aanwezig zijn; in de hier volgende uiteenzetting zal het woord »christelijk» vrij zelden voorkomen; maar in aard en wezen en doel en middel moet blijken, dat de zuurdesem van het Evangelie gewerkt heeft.

Drie punten, waarop bij alle christelijk-sociale actie altoos de aandacht moet gevestigd blijven.

Van een christelijke vakorganisatie zou echter in het geheel geen sprake kunnen zijn, indien de juistheid moest worden toegegeven van stellingen als deze:*)

De tegenwoordige zoogenaamde vakorganisatie is niet anders dan de georganiseerde klassenstrijd, die in een valsch beginsel wortelt en opstand is tegen de ordinantiën Gods voor het menscheiyk leven.

Zoo zjj ingang kan vinden in het Christendom, zich meester kan maken van den christelyken naam en van den Tempel Gods als een religieuse beweging kan uitgaan, leidt ze naar het rijk van den Antichrist heen. Daarom wordt deze zoogenaamde vak-

') Aldus J. C. Sikkel, Vakorganisatie naar christelijke beginselen. Amsterdam, Höveker 1903. Zie van denzelfden tevens Vrijmaking van den arbeid. Amsterdam,Höveker 1904. Voorts Proces-Verbaal der Christelük-Sociale Conferentie9 en 10 Januari 1905• blz. 15 v.v.

Sluiten