is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voerig werk over de gilden en de vakorganisaties ') heeft uiteengezet, dat dit het eigenlijk doel was dier organisaties: voor de werklieden terug te verkrijgen wat zy verloren toen de gilden-organisatie verdween.

Met de opheffing eerst van den gildendwang, daarna van het recht der arbeiders om zich te organiseeren,3) mocht dan veel verouderds verdwynen — nu het niet werd vervangen en de hooggeloofde, teugellooze vrijheid verscheen, verdween voor de arbeiders de zekerheid van bestaan, de opleiding voor het vak, de geheele organisatie van hun leven.

Hier moest geholpen worden.

Maar tevens was de correspondentie tusschen de meesters en de gezellen verdwenen, zonder dat er een correspondentie tusschen de patroons en de arbeiders voor in de plaats getreden was. Ook deze toestand was nieuw en eischte voorziening.

Wij zouden dus niet willen zeggen, dat er nu moet worden gezorgd voor de arbeiders, omdat zij thans — behoudens zeer hooge uitzondering — arbeider blijven, terwijl zjj vroeger van gezel tot meester klommen s).

x) L. Brentano. On the history and development of gilds and the origin of trade-unions. Londen 1870. Een Duitsche vertaling verscheen te Leipzig in 1871 en 1872 als Die Ar bei ter. gilden der Gegenwart. I. Zur Geschichte der Englischen Gewerkvereine. II. Zur Kritik der Englischen Gewerkvereine. Zie Quack, Studiën op Sociaal gebied; blz. 126.

2) Zie boven, blz. 62 en aldaar noot 2.

®) Aldus H. Spiekman, Doel, streven en grenzen der vakbeweging van onzen tyd. Haarlem, Bohn 1904; blz. 187: „Wat vroeger was in het belang der patroons, dat moest ook zyn in het belang der gezellen, wijl zij ook patroon werden." Idem A. S. Talma in het Proces-Verbaal der Christelijk-Sociale Conferentie, blz. 11.