Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of men met de vakbonden zou kunnen »onderhandelen* ? In den zin van geven en nemen, van schikkingen treffen zeker niet. Er moet ééne leiding zjjn, vast en die alleen beslist.

Maar deze kan haar licht willen zoeken in de verschillende kringen, ernstig begeeren te weten, wat hier en ginder leeft; uit de practyk de beslissing nemen, niet uit een dorre theorie. En een leiding, die zichzelve vertrouwt, zal dit begeeren.

Zij zal dan tevens de mogelijkheid openhouden van botte en absolute weigering, zoodra haar blijkt, dat de vakbond zich tot spreekbuis laat maken van gevoelens, die kunstmatig zijn gekweekt en geen uiting gaven aan wat rechtstreeks verband houdt met den dienst, met uit het militaire leven zelf opkomende vragen. Ja, zij zou bij zoodanige botte weigering den steun achter zich hebben van allen onder gansch ons volk, die verlangen naar vastheid èn welwillendheid èn gerechtigheid.

Laat superieure leiding de vakbonden overbodig maken; ze tijdens hun bestaan in de rechte banen voeren; ze tegentreden, wanneer zij gaan buiten den weg.

Hoe is te oordeelen over organisaties van ambtenaren en werklieden in staats- en gemeentedienst en in den dienst van gemeentebedrijven?

Wij voegen dit laatste er bij, omdat de drie groepen vrij wel gelijk beschouwd moeten worden. Gelijke vragen en moeilijkheden doen zich voor. Daarmede willen wij echter niet het vraagstuk hebben uitgemaakt, dat hier alleen wordt vermeld; namelijk: of de beambten in een gemeentebedrijf gemeentebeambten zijn in den zin der gemeentewet.

Sluiten