is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een nieuwen weg te meer geboden, waarlangs èn de stabiliteit van het bedrijf èn de rechtspositie van alle daarbij betrokkenen zoo goed mogelijk zijn gewaarborgd.

Van groote beteekenis is hier, wat de heer J. van Hettinga Tromp heeft gegeven in zijn studie over »De Vakvereeniging van Ambtenaren«.x) En licht uit de pract\jk valt door wat in Zeist nu wordt gezocht voor het personeel van de gasfabriek.2)

Het is jammer, dat in het ontwerp-regeling aldaar een bepaling is opgenomen van dezen inhoud: 3)

Leden der vereeniging zijn alle ambtenaren en werklieden in vasten dienst der gasfabriek.

Door de directie wordt het geheele vaste personeel in groepen verdeeld. De meerderjarige leden hebben het recht een of meer vertegenwoordigers te kiezen. De directie heeft het recht, aan deze vertegenwoordiging zooveel leden uit het personeel toe te voegen als haar wenschelijk voorkomt en een of meer der door de groepen benoemden te weren met opgaaf van redenen. Het bestuur der vereeniging wordt door deze vertegenwoordiging gekozen.

De directie heeft toegang tot alle ledenvergaderingen.

De directeur, hoewel geen bestuurslid zynde, heeft in de door hem bijgewoonde ledenvergadering het voorzitterschap.

Ook wij durven — gelijk blijken zal — zulk een regeling niet te verdedigen. Maar het is zeer onbillijk, uit een ontwerp, dat vry groot moet zijn en tal van bepalingen moet bevatten, dit ééne uit te kippen, de

') In Vragen des Tijds van October 1907. De schrijver is hoofdcommies van het Arbeidsbureau te Amsterdam en dus tot oordeelen wèl bevoegd.

2) Zie blz. 144, noot 1.

3) Aldus medegedeeld door de Nieuwe Zeister Courant.