is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemands bevoegdheid en dus de grenzen van zijn verantwoorlijkheid. Of b.v. een wet den onderdaan dwingt tot iets, wat zijn geweten hem verbiedt, is een vraag, door den onderdaan te stellen en te beantwoorden. Maar of een wet, die om haar inhoud geen ergernis wekt, mag worden overtreden, omdat de overheid niet bevoegd was tot de uitvaardiging van die bepaalde wet, is gèèn vraag voor de onderdanen, omdat niet zij, maar de overheid daarvoor verantwoordelijk zijn. Van ons wordt nooit gevraagd rekenschap van een daad, die niet door ons was verricht en niet door ons behoefde verricht te worden. Onderkenning van de verschillende terreinen van bevoegdheid voor verschillende personen of groepen is gebiedende eisch, eer wij kunnen handelen over ieders plicht tot gehoorzamen en ieders recht van verzet om des gewetens wil.

Zulk een verzet is intusschen zeer goed denkbaar. En dan is het christelijk. Het zal zich dan uiten in lijdelijk verzet, in duldend dragen om Gods wil; niet in »revolutionair« optreden. Maar een element van revolutie bergt het terdege in zich. En dit moet worden geëerbiedigd. Het is niet dan dor gezag-vereeren en bar absolutisme, wanneer men alleen oog heeft voor den eisch der gehoorzaamheid. Neem een dienstweigeraar, die in gemoede overtuigd is, dat hij zijn God bedroeft en zijn Heiland smaadt, door de wapenen te dragen. Wij zouden dat niet met hem eens zijn en meenen, dat hij verkeerd dacht op het punt van de noodzakelijkheid der handhaving van de orde en de rechtmatigheid van tegenweer in deze wereld. Maar zou hij zondigen, wanneer hij dienst weigerde, omdat er een reeks teksten bestaat, die gehoorzaamheid vraagt aan de machten, over ons gesteld, »alzoo, dat die zich tegen