is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kiezers weten nu ook, in welk kiesdistrict zij behooren in de stad; in Utrecht wreten de menschen best, bij welken wijkmeester zij de veranderingen in hun gezin moeten opgeven. Waarom kan men de kerkelyke grenzen dan niet weten evengoed?

Voorts: er moet een centraal-bureau vanwege de kerk voor de gansche stad worden ingericht, ten huize b.v. van éen der kosters; waar de zoo straks genoemde diaconale commissie zetelen kon; waar afschrift wordt gehouden van alle doop-, trouw- en lidmatenboeken in de verschillende parochies; waar men als aan een informatie-bureau ten alle tijde kan inlichting verkrijgen omtrent parochie-grenzen, doopbeurten, huwelijksinzegening, attestaties enz. Laat de kerk zich in dezen maar wat practisch in de wereld vertoonen!).

Laten voorts de predikanten kort na hun intree een circulaire zenden aan al de bewoners van de wyk of de parochie; en voortaan de nieuw-ingekomenen, wier adres men aan het Bureau van den Burgerlijken Stand verkrijgt, bezoeken in persoon öf ook per circulaire... dan weten allen, waar zij hooren. En reeds voor deze bemoeiing zullen velen zeer dankbaar zijn.

Maar al deze voordeelen kunnen ook door goede wijkverdeeling worden verkregen. — Antwoord: een wijkverdeeling is altijd officieus en het hangt daarbij louter aan het bon plaisir der predikanten, of zij er zich aan houden — alle werk blijft zoodoende onvast, doordat de wijkverdeeling door de predikanten geschiedt, niet door den kerkeraad — men dwingt zoodoende de predikanten, die het herderlijk werk liefhebben, om in den kerkeraad of in het ministerie

') Men vergelijke het „Kerkelijk Bureau", geannonceerd in de Amsterdamse he Kerkbode van de „Gereformeerde Kerk" aldaar.