Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die roerende bede zij ons laatste antwoord op de uitspattingen van hartstocht en haat, waarmede ten onzent sommige persmannen voortgaan den strijd tegen het Pausdom te voeren. Maar gelijk het aantal dier heethoofdige schrijvers niet gering is, zoo vindt toch hun arbeid geen instemming bij de groote meerderheid van ons volk, dat afkeerig blijkt van hun partijdig geschrijf.

En wenden wij nu onzen blik naar 't buitenland, wat aanschouwen wij daar? Bedrieg ik mij, of is daar niet ook een tijdperk van onpartijdigheid aangebroken, waarin zuiverder waarheidsliefde een einde stelt aan de dwaze vooroordeelen van een vroegeren tijd ? In Duitschland en Engeland is er grond voor dat verblijdend vermoeden. In eerstgenoemd land hebben geleerden van den eersten rang, de geschiedenis der vier laatste eeuwen uit de echte oorkonden gereconstrueerd; en hunne geschriften, die van Onno Klopp, Johan-NEs Janssen en Pastor inzonderheid, hebben hun weg gevonden bij 't meer ontwikkelde protestantsche publiek. In Engeland heeft de publieke opinie gebroken met het traditioneele fanatisme, dat daar drie eeuwen lang had geheerscht; in protestantsche bladen wordt al minder tegen Rome geijverd; aan uitstekende Katholieken wordt daarin oprechte hulde gebracht; bekeerlingen zelfs, uitgetreden uit den schoot der kwijnende staatskerk, zien zich door hun vroegere geloofsgenooten met achting behandeld ; op de uitnemendsten onder hen, een Newman b. v. en een Manning is elk beschaafd Engelschman trotsch.

Evenwel niet overal zijn de uitzichten even verblijdend. In Duitschland wordt ons oog nog pijnlijk getroffen door de overblijfselen van den Cultur-Kampf; het Fransche anticlericalisme de hand reikend aan de vrijmetselarij ijvert, woelt nog immer voort tegen de Kerk. sluwheid parend aan woest geweld. De beide laatste strijdmachten echter, vooral werkzaam in Frankrijk, staan reeds niet meer op

Sluiten