Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Teresia, geboren in 1515, had in 1521 (het jaar waarin wij onze Donna op Lauernesse aantreffen) den ouderdom van zes jaren bereikt. Buiten hare geboorteplaats Avila zal het kind toen nauwelijks aan iemand bekend zijn geweest. Haar pas ontluikende geest zal nog wel door geene heldhaftige deugden hebben geschitterd. Toch heeft onze Donna reeds toen zoo diepen eerbied voor dat kind opgevat, dat zij niet kan wachten met haar huldebetoon, tot aan de Canonisatie der H. Teresia in 1622, of ten minste tot den dood der zalige in 1582. Dat eene reliquie van een nog levend mensch iets onbestaanbaars zegt, schijnt zij zelfs niet te vermoeden. Of liever, men ziet met hoeveel kennis van zaken Mw. Bosboom over deze heilige spreekt.'t Is maar een voorbeeld uit duizend, hoe volslagen onkundig zij was op het gebied der hagiographie, of juister nog. hoe zij geene de minste kennis bezat van de geschiedenis der Kath. Kerk, van hare instellingen, hare gebruiken.

Maar nog erger, en ergerlijker ook, is wat de schrijfster ons wil doen gelooven van de waanzinnige hulde „toegebracht aan de Maagd Maria", door iemand die ons als de type eener vrome Roomsche voorgesteld wordt. Maar hoe dan, bleef het haar, die toch zeker wel eenigen omgang had met Katholieken, bleef het haar ten eenenmale onbekend. dat niemand van hen, zoolang hij ten minste gezond is van hersens, ooit of immer den Almachtigen God op ééne lijn zou kunnen stellen met het werk zijner handen, hetzij dan engel of mensch; dat er geen Katholiek is. die

van den H. Franciscus, de vlam van het brandend braanibosch, do sporten van Jacob's ladder, en.... de beenderen van Farao's magere koeion !! ! Is dat niet liet toppunt van geestigheid . Zoo voert een S. Theologiae Doctor zijn polemiek — 't Is waar hij werd aanstonds te recht gezet door P. Frentrop en den Eerw. Heer Müré; ook Capadose en Du Cloux wilden in hem geen geloofsverdediger zien; maar toch, wat Zaalberg van Romosval „profeteerde", droeg.... naar het scheen, veler goedkeuring weg.

Sluiten