Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De Vergadering, gehoord de inleiding en de daarbij gevoerde debatten, spreekt de noodzakelijkheid uit, dat de aangevangen pogingen tot veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid, worden voortgezet en uitgebreid tot alle ambachten, die in ons land van beteekenis zijn en daarvoor vatbaar blijken; dat hiervoor gelegenheid moet worden verschaft in alle voorname centra van handwerksnijverheid in ons land; dat daarvoor de hulp dient te worden verkregen:

1°. van alle vereenigingen, die zich de bevordering der handwerksnijverheid ten doel stellen, inclusieve de instellingen van vakopleiding en vakonderwijs;

2°. van Rijks-, Provinciale- en Gemeentelijke besturen; van dezen, omdat het van algemeen belang is, dat die aangevangen proeven worden voortgezet, opdat omtrent de werking daarvan voldoende ervaring worde verkregen."

Op dat Congres is ook behandeld de vraag: „Is het aantal en het gehalte der leerboeken ten dienste van het onderwijs en de beoefening onzer ambachten voldoende? Zoo neen, wat kan gedaan worden om dat aantal en gehalte te vermeerderen en te verbeteren ?"

Deze vraag, door mij gesteld en toegelicht, stond in nauw verband met de vorige en was het gevolg van veelvuldige vragen van candidaten voor de proefaflegging naar leerboeken, welke hun daarbij tot voorbereiding kunnen dienen.

Ongetwijfeld moest zij uit beider oogpunt ontkennend beantwoord worden. Zoowel voor het school- en privaatonderwijs als voor een meer zelfstandige studie van de ambachten, ontbreekt het in onze taal aan een geregeld stel leerboeken. Deze zijn óf verouderd óf ontbreken geheel; enkele uitgaven van den tegenwoordigen tijd, hoe verdienstelijk in sommige opzichten, blijken niet voldoende om die leemte aan te vullen.

Ik heb een en ander, met opgaaf van de mij bekende oudere en nieuwere leerboeken, uitvoerig aangetoond in

Sluiten