Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den vollen middag was verschenen, en met geweld doorgebroken. en zich van de duisterheden des Pausdoms gescheiden had, tot oneere en schaamte van het kind des verderf8, en daardoor eene deur in deze landen was geopend, om door het lezen der Schriftuur te kunnen zien van ure tot ure, wat tot verlossinge en zaligheid van nooden was," enz. Waarom moesten nu weer de kerkelijke hartstochten in beweging gebracht? Of heulden de Hollandsche Staten soms met Rome of Spanje, toen zij aandrongen op vermindering van 't krijgsvolk'? Op dit punt zal men dan ook de Hollandsche Staten gelijk moeten geven, wanneer men het stuk leest, dat, hoewel anonym, klaarblijkelijk op hun last van de pers kwam, om als antwoord te strekken op de zooeven vermelde propositie van den heer Van Aertskergen. In deze Noodige aeumerckinghe ') lezen wij: „Wat [in de propositie] van de IVare Gereformeerde Religie gesproken wordt, past als het vijfde rad aan den Wagen .... Wel is waar. dat een of twee [de predikanten Morus en Sterremont] ook alhier deze materie op den preekstoel hebben willen brengen, maar door de.... andere getrouwe herders is dat ten hoogsten geïmprobeerd, en zeer wel aangemerkt, dat het Hoofsche huurlingen waren, om onder dien mantel seditie te verwekken, om Holland en den geheelen Staat te berooven van hun rechten en Privilegiën, van hun souvereiniteit en vrijheid

Keeren wij, na deze kleine uitweiding, naar Dordrecht terug. Na afloop der ochtendzitting van den 10» Juni, kwamen de leden van den Stadsraad nog eens bijeen, en zonden dien zelfden avond schriftelijk antwoord op de proposities van het gezantschap. Het was in beleefden vorm eene weigering om zich nader te verklaren: men beloofde dat men over het gewichtig onderwerp nog eens

1) Tc vinden in Aitzema's lirrxtt'hfr Li'rn fol. 17.

Sluiten