Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar heeft Zijne Hoogh. niet meer recht en macht op. dan hij heeft op de andere ten onrechte gevangen heeren .... Zoo zij ergens in misgrepen hadden, zoo moest hij hen in rechten aanspreken voor hun competenten rechter.... Hij is maar Stadhouder, een dienaar van de Staten . . . Hij is prins van Oranje, een klein gewest; maar gouverneur of stadhouder van Holland gemaakt door degenen die hem zouden kunnen afzetten. Want een stadhouder is gehouden rekenschap te geven aan degenen die hem gesteld hebben ....

Geld. Is daar zooveel aan gelegen, dat Zijn Hoogh. eens voor Amsterdam geweest is, of dat hij het heeft zoeken te verrassen ?

lloll. Ja, want, gelijk de Hertog van Anjou [0111 zijn aanslag op Antwerpen] was vervallen van zijn recht op het hertogdom, dat de Braljantsche heeren hem hadden opgedragen, en -i/j hem om die oorzaak vrijelijk mochten afzetten — zoo geve ik u te bedenken, wat een stadhouder verbeurt, die dergelijke dingen durft bestaan, die in een hertog zoo kwalijk genomen werden.

Vries. Hij heeft het zoo kwalijk niet gemeend: hij zou niet hebben laten plunderen; hij zou de Magistraat verzet, en eenigen die hem niet aanstonden naar Loevestein gezonden hebben: het zoude al stillentjes toegegaan zijn.

Hol/. [Dit antwoord zullen wij wat bekorten. Na er op gewezen te hebben, dat de hertog van An.iol- ook voorgaf het niet zoo kwalijk te meenen, zegt onze Hollander]: ,,A1 had de stadhouder maar éénen burgemeester afgezet en naar Loevestein gevoerd, dat komt hem niet toe: 't is een breuke in de privilegiën van ons land. [Dan spreekt hij van de wetsovertredingen van den Engelschen koning Kakki. I, en gaat dan voort]: Werd dit van een souverein koning zoo kwalijk genomen, hoe zouden zij het geduld hebben, dat een stadhouder [behalven nog hot gevangennemen van eenige gecommitteerden] voor de vergadering van de hollandsche Staten, die zijn heeren en meesters zijn. eenige compagnieën soldaten laat komen om hen te dwingen zich stil te houden? Ik bid u, bedenkt dit eens: hier is geen Souverein, maar een stadhouder. Hier is geen Parlement, dat door een Souverein beroepen wordt, en als 't hem belieft, weder moet scheiden. Maar hier zijn Staten, die uit zich zeiven bestaan, en die niemand boven zich kennen. [Daarna wordt nog getoond, dat

Sluiten