Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En ten laatsten, dat U. H. Mog. eenmaal vigoureuselijk gelieven te denken op eene effieacieuse introductie van de Reformatie, zoo ecclesiasticque als politicque in de Meijerij van 's Hertogenbosch en andere bewuste quartieren van gelijke nature . . .

De taal, „waar zelfs Barbaar en Turk zijn oorsch,elp dicht voor sloot", is hier al even mooi als het voorstel. Wat met die „effieacieuse introductie der Reformatie, zoo ecclesiastique als politicque" bedoeld wordt, weten wij uit de geschiedenis dier dagen. En wat in 't bijzonder de Meierij aangaat, — uit de vijf deelen van Schutjes (Bisdom van 's Hertogenbosch) kan men zien, hoe daar alles beproefd is, 0111 de Reformatie niet list en geweld op den NoordBrabantsehen bodem te planten '). Dat men de bevolking van dat ongelukkig gewest haar kerken, scholen en hospitalen had ontweldigd, dat men beneficiën en andere kerkelijke gelden aan de rechtmatige bezitters onttrok, 0111 die aan protestantsche heeren en stichtingen te schenken, dat men aan priesters en leeken, onder den naam van boeten, recognitiën enz., onnoemelijke sommen afperste, — dat was nog het ergste niet wat de katholieken daar, even als in de andere provincies, hadden te lijden; het onderhouden hunner kerkelijke plichten werd hun schier onmogelijk gemaakt; zij zagen hun herders aanhoudend beboet, gevangen, verbannen; hun godsdienstoefeningen werden gewelddadig verstoord, hun huizen niet zelden opengebroken door de gewapende macht, armoedige schuurkerken zelfs vernield. Meer wil ik er hier niet van zeggen: met de bijzonderheden dier vervolging zou men boekdeelen vullen. Had men dan daarom zoo lang voor de vrijheid gestreden ?

En niettegenstaande dat alles, wil deze Zeeuwsche

1) Hetzelfde blijkt uit Kruoer's Gesch/\ van hel Risdont llretht, (vier deelen) en uit de (iesch. van hel Bisdom Hoennond, door Jos. IIahets (drie deelen).

Sluiten