Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blieken) diverse Plakkaten hierbevorens zijn gemaakt geweest, die wij geenszins met dezen derogeeren. . .. maar om de voorsz. booze en schadelijke menschen te beter te weren, genoodzaakt worden daarenboven tegen dezelve nog nader te voorzien, zoo is 't. . .

Dat belooft wat! De Jesuieten — dat spreekt wel van zelf — de religieuze personen en priesters dragen van dat alles de schuld. Maar nu is ook het gedaan met het geduld en de lijdzaamheid der Hoogmogende Heeren. In hun teedere bezorgdheid voor het welzijn der burgerij, in 't belang van den godsdienst, zullen zij nu eens voor goed een einde maken aan al die buitensporigheden der schadelijke en moorddadige secte. En daarom: „Zoo is 't. . .

Nu volgen de afzonderlijke strafbepalingen, waarmede niet minder dan vijf groote kolommen druks zijn gevuld. Houden wij ons tevreden met enkel de hoofdpunten daarvan te vermelden.

Vooreerst dan: de Jesuieten, — voor hen geen pardon! Het land uit met die gevaarlijke wezens! Een hooge prijs wordt op hun aanhouding gezet, „zoo hoog men zal kunnen, en in allen gevalle niet lager dan honderd ponden-vlaamsch voor elk persoon." Die hem aan het gerecht in handen levert geniet drievierde parten dier som. Op het huisvesten dier sujetten staan hooge boeten, enz.

Ten tweede: de Priesters enz. worden onder toezicht der politie gesteld. Men had hen even goed kunnen verbannen: zooals blijkt uit het volgend artikel, waarbij hun het waarnemen van hun herdersambt onmogelijk wordt gemaakt. Immers ten derde:

„Wij verbieden en interdiceeren mede. .. . allen ingezetenen, in eenige kerken of huizen, op het veld, in schepen of schuiten, eenige exercitiën van de Pauselijke superstitiën te doen of te hooren, geen uitgezonderd." Dan krijgen wij weer eene lijst van de boeten, te betalen door den priester, door den eigenaar van het huis, de schuur enz., waar de

Sluiten