Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inisehe verhoudingen lypeeren het huwelijksgoederenrecht niet. Want éénzelfde economisch doel kan men bevorderen door veel verschillende regelingen; door stelsels, die lijnrecht tegen elkaar inloopen. Dit komt, doordat een gewenschte verdeeling van goederen niet alleen verkregen wordt door een regeling van het huwelijksgoederenrecht, maar, meer nog, door het erfrecht; waardoor we een voortdurende wisselwerking vinden tusschen deze beide rechten, die elkaar overal aanvullen en opheffen.

Naast den economischen toestand van een land zijn op het huwelijksgoederenrecht van invloed de sociale verhoudingen, de maatschappelijke positie waarin de vrouw, vooral de getrouwde vrouw, verkeert. Maar ook deze verhoudingen typccrcii het karakter van het huwelijksgoederenrecht niet. (iii)E, in zijn: „Etude sur la condition privée de la femme", gaat haar invloed bij alle volken en in alle tijden na maar ook bij het lezen daarvan trof het me weer, hoe toch alle eenheid ontbreken blijft: bijna in omgekeerde evenredigheid staan soms tot elkaar het aanzien der vrouw bij haar volk, en haar economische zelfstandigheid in het huwelijk. Ook hier werken zooveel andere invloeden mee. Sommige volken kunnen strenge wetten verdragen, omdat hun zeden de scherpte der wet veel afronden; andere volken hebben juist wetten noodig om de slechte gevolgen van hun zeden te neutraliseeren

2. Zóó ontbreekt elke eenheid in de verschillende regelingen van het huwelijksgoederenrecht, elke eenheid van tijd, van plaats ol van toestand Duitschland, vóór de invoering van het nieuwe li. W., geeft hiervan een sprekend voorbeeld. Meer dan honderd systemen van huwelijksgoederenrecht golden er; en het waren niet vele variaties, terug te brengen tot enkele hoofdbeginsels, maar de meest heterogene principes, op de meest verschillende wijzen uitgewerkt. En onmogelijk is het, om die regelingen in verband te brengen met economische toestanden oi sociale verhoudingen. „Diese Verschiedenheit der Entwickelung" — zeggen de Motive bij het

Sluiten