is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soms de volkomen scheiding van goederen; soms kortweg het Engelsche stelsel.

Hier tegenover staat die regeling, die aan den man het beheer geeft van het geheele vermogen der vrouw, met de meest uitgebreide macht er over. Tusschen deze beide vormen in, kan de macht van den man over 't vermogen der vrouw min of meer beperkt worden. Het zijn vooral de Duitsche systemen, die dat doen, met eindelooze variaties: de verwaltungsgemeinschaft, Gütereinheit, Giiterverbindung.

Een bijzondere vorm van scheiding van goederen geeft het dotaalstelsel.

Van alle systemen, die ik hier heb opgenoemd zal ik de grondgedachte kort weergeven; ik zal hun vóór- en nadeelen uiteenzetten en tegenover elkaar stellen, en ten slotte zal ik een keuze doen.

1. De algeheele Gemeenschap

6. Het mooie van de algeheele gemeenschap van goederen is dit, dat bij haar de rechtsverhouding overeenstemt met hetgeen meestal de feitelijke toestand is. Door het huwelijk worden feitelijk de beide vermogens vermengd, en dat doet zich sterker voor naarmate de vermogens kleiner worden. Hij de overgroote meerderheid, waar weinig of geen kapitaal wordt aangebracht, waar na een lang huwelijk scheiding en deeling plaats heeft, en waar dan het grootste bestanddeel van het vermogen bestaat uit meubels en uit hetgeen overgespaard werd, daar is werkelijk geen scheiding meer te maken tusschen wat van den man of van de vrouw is. De vermogens worden vermengd, en, wordt het voor de eehtgenooten zelf moeilijk uit te maken wie van hen eigenaar is van een bepaalde zaak, voor derden zal het heelemaal onmogelijk zijn.

Er is veel vóór te zeggen om met deze feiten de rechtsconstructie in overeenstemming te brengen. Het is zoo eenvoudig, wanneer er bij het einde der gemeenschap geen verrekeningen behoeven plaats te hebben, wanneer alleen de aanwezige massa in twee helften verdeeld behoeft te worden. En het