Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commissie haar rapport uit. Dit rapport is te vinden in Mugdan, die Gesainmten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch: voor het huwelijksgoederenrecht deel 4, bladz. 1187 v.

De tweede lezing van den Bijksdag duurde van 19 Juni 1896 tot 26 Juni 189(5. terwijl de derde" lezing in een paar dagen al'geloopen was, n.l. alleen'30 Juni en 1 Juli in beslag nam. Bij de eindstemming werd de wet aangenomen met 222 tegen 48 stemmen. Ook de beraadslagingen in den Bijksdag bij de 2e en 3e lezing zijn in Mugdax te vinden, n.l. voor het huwelijksgoederenrecht in deel IV, blz. 1292 v.

42. Het Duitsche B. NV. behandelt het familierecht in het vierde boek; en daarvan behandelt de eerste aldeeling het huwelijk. Die aldeeling is onderverdeeld in titels, waarvan de (il' titel het huwelijksgoederenreeht tot onderwerp heeft. De titel die daaraan voorafgaat heeft tot opschrift: „NVirkungen der Ehe im Allgemeinen" en ook daarin komen eenige bepalingen voor, die zóó nauw met het huwelijksgoederenrecht samenhangen, dat ik ze ook behandelen moet. Dat zijn de § § 1357—1359 en 1362. De vraag kwam bij mij op, waarom de Duitsche wetgever die paragraphen niet liever bij het huwelijksgoederenrecht had ondergebracht; en deze plaatsing bewijst, hoe moeilijk het is den invloed,[die het huwelijk heeft op de personen der echtgenootcn, te scheiden van dien op het vermogen. Daarom is in. i. beter de indeeling van onze wet, die in den zesden titel van het eerste boek regelt de rechten en verplichtingen der echtgenooten; daarin komen de algemeene bepalingen voor, die zoowel op het personenrecht als op hel vermogensrecht betrekking hebben, en die gelden, onafhankelijk van heL systeem van huwelijksgoederenrecht, waaronder de echtgenooten zijn getrouwd. Dezelfde indeeling heeft ook ons ontwerp van 1886.

43. De titel over het huwelijksgoederenreeht is in twee groote afdeelingen onderverdeeld, n. 1. het wettelijk huwelijksgoederenrecht, en het huwelijksgoederenrecht dat door huwelijksvoorwaarden ontstaat.

Sluiten