Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de inan haar verlaten heelt, maar niet b.v. als zij is weggeloopen en met een ander leeft. ') En m. i. zal men hetzelfde voor ons recht moeten aannemen, daar ook onze wet geen uitdrukkelijke bepaling over dit geval heeft. Onze wet — en ik bedoel daarmee ook de uitbreiding die onze jurisprudentie aan haar gegeven heeft — veronderstelt een stilzwijgende lastgeving van den man. De vraag is dus alleen of een bepaalde toestand sterk tegen dit vermoeden spreekt. En dan moet men aannemen dat het enkele feit, dat man en vrouw gescheiden leven, hiervoor nog niet voldoende is. En hoewel onze jurisprudentie wankelt, zijn toch de meeste vonnissen in dezen zin gewezen ; ook het éénige vonnis van den H. K. in dezen (24 Februari 1888 NV. 5524).

160. Het is mogelijk, dat de vrouw haar Schlüsselgewalt misbruikt; de man moet daartegen kunnen waken. Hij moet niet gedwongen worden te dulden dat al zijn verdiensten, z'n kapitaal misschien, gevaar loopen door buitensporige uitgaven van de vrouw. Nu kan men zich verschillende wijzen denken, waarop de wet den man zou kunnen toestaan de vrouw haar Schlüsselgewalt te ontnemen of er haar in te beperken.

le. De man kan daartoe het recht hebben, onbeperkt, en zonder eenig beroep van de vrouw op den rechter;

2C. de wet kan den man toestaan de vrouw haar Schlüsselgewalt te ontnemen of haar daarin te beperken, terwijl de vrouw daarvan beroep op den rechter heeft;

3e. de wet kan de toestemming van den rechter eischen om de vrouw in haar Schlüsselgewalt te beperken of ze haar te ontnemen.

Het Duitsche li. \V. heeft in S 1357 de tweede methode gevolgd. De man kan het recht van de vrouw beperken, of het haar ontnemen; maar wanneer de man daarvan misbruik

li 2ie eveneens Ostern t. a. p. blz. 19 v. Andeis 't vonnis van het O. L. G, Hamburg, 1 April 1901 (Jahrbucb dei' Entscheidungen zutu Bürgerlichen Gesetzbucli und den Nebengesetzen, herausgegeben von Dr. Otto Waknkyer. 1ste Jaargang; ad $ 1357. De eerste jaargang van dit werk loopt over de jaren 1900, 1901 en 1902)

Sluiten