Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiil kan voor den derde met wien de vrouw gehandeld heeft, zeer onaangenaam zijn, en daarom geeft de wet hem het recht die te doen eindigen. Hij kan n.1. van den man eischen, dat die zich verklaren zal over 't al of niet geven van de toestemming.

't Uitbrengen van dien eisch heeft twee gevolgen: ten eerste is daarna de man verplicht, als hij nog toestemt, die toestemming aan den derde te verklaren; zelfs een reeds vroeger aan de vrouw gegeven verklaring verliest dan haar kracht. De derde heeft recht op zekerheid: hij kan die alleen verkrijgen door een verklaring aan hem zelf. W anneer de derde z'n eisch tot verklaring aan den man niet had uitgebracht, zou de toestemming tegenover de vrouw verklaard wel geldig geweest zijn. Stelt zij er dus prijs op, dat de toestemming die zij eenmaal van den man gekregen heeft haar kracht blijft behouden, dan zal ze verstandig doen, van die toestemming kennis te geven aan den derde.

Het tweede gevolg van het uitbrengen van den eisch tot verklaring is, dat de man zich binnen twee weken verklaren moet. Doet hij dit niet dan geldt de toestemming voor geweigerd, en dan is de onzekerheid voor den derde uit; want dan is de overeenkomst voor goed dood. Ook al eindigt daarna de Yerwaltungsgemeinschaft, de overeenkomst wordt daardoor niet meer geldig: door de weigering van den man 0111 z'n toestemming te geven, is ze vervallen. Men moet hieruit a contrario atleiden dat, zoolang de man z'n toestemming nog niet positief geweigerd heeft, de overeenkomst als het ware voorwaardelijk bestaat, en dat ze dan wél van kracht wordt, als de Yerwaltungsgemeinschaft eindigt '). Dit is ook in overeenstemmming met het beginsel der Duitsche wet, dat het recht van de vrouw hier onvolledig is omdat het wijken moet voor dat van den man, maar dat, als dat recht ophoudt, het recht der vrouw haar volle werking herkrijgt.

') Schröder bldz. 33.

Sluiten