Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vrouw zelf, dan zien we, hoe vooreerst onze wet eischt dat de man „grof verzuim" gepleegd heeft in het beheer, terwijl voor de Duitsche wet het feit voldoende is dat het ingebrachte vermogen in gevaar is gebracht. Dit verschil zal echter in de praktijk wel niet groot zijn, omdat onze rechter, wanneer hij ziet dat het vermogen der vrouw sterk verminderd is, allicht grof verzuim zal aannemen. Maar grooter verschil is het, dat de Duitsche wet alleen eischt, dat door het gedrag van den man de vrees gegrond is dat het vermogen gevaar loopt. De wetgever eischt dus niet een volledig bewijs, een bewijs dat doorgaans niet te leveren zijn zal, vóór het wanbeheer zóó duidelijk is dat er weinig meer te redden valt. Juist dat bewijs maakt in ons recht het vragen van de opheffing der Verwaltungsgemeinschaft (en ook van de gewone gemeenschap) zoo moeilijk. En het is algemeen erkend, hoe die doorgaans ook alleen gevraagd wordt om toekomstig vermogen uit handen van den man te redden: tot het redden van reeds-aanwezig vermogen is ze maar zelden in staat. De Duitsche wetgever nu laat den rechter in het beoordeelen der feiten volkomen vrij: hij heelt alleen, naar eigen inzicht, te oordeelen of het gedrag van den man tot vrees voor het vermogen der vrouw aanleiding geeft.

Vergelijken we nu § 1391 2e met het eerste geval van ons art. 241 2'.

Ten eerste zien we dan, dat de Duitsche wet maar één actie noemt, n. 1. die tot vergoeding voor de verbruikbare zaken, die de man krachtens § 1377 2" 1. verbruikt of vervreemd heeft. Dit is dan ook de eenige actie die de vrouw heeft, ook wanneer de man haar vermogen goed beheert, terwijl ze bij een slecht beheer de opheffing der Verwaltungsgemeinschaft kan vragen op grond van § 1391 ll' 1.

Een tweede en door het principe veel grooter verschil is dit, dat onze wet eischt „wanorde en slecht beheer van zijn zaken", terwijl in de Duitsche wet weer het enkele feit voldoende is, dat de aanspraken van de vrouw gevaar loopen. Dit laatste is in. i. het eenige rationecle. Want wat komt het

Sluiten