Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onkosten van het opmaken van het contract, 1) van de noodig wordende reparatie's, van de te sluiten assurantie's, van de op te brengen belastingen, van de aan te wenden kunstmest of de aan te brengen verbeteringen, van het noodige zaaikoren. zullen worden verdeeld. Daarom ook levert de eigenaar meestal bijzondere bijdragen voor de verwerking van druiven en olijven; daarom ook rust op hem soms de plicht om in den oogsttijd voor het vereischte werkvolk te zorgen 2) of althans een deel dier loononkosten voor zijn rekening te nemen. 3)

Uitgangspunt is, dat de boer de eenvoudige gereedschappen zelf meebrengt, en dat de andere (vooral-machines) voor gezamenlijke rekening komen. Tot den veestapel moet ieder de helft bijdragen. Is de boer door gebrek aan middelen niet in staat om zijn aandeel te leveren, dan moet hij meestal een vaste jaarlijksche som betalen als interest over het voor zijn rekening komende gedeelte, totdat zijn verdiensten hem in staat stellen om langzamerhand den eigendom daarvan te verkrijgen. „Impót ou prestation colonique" noemt men in Frankrijk dat bedrag ; 4) vergoeding voor het gebruik der gebouwen is daarin, zoo noodig, tevens begrepen.

Regel is, dat de opbrengst van den tuin, bestaande in groenten en fruit, en van het pluimvee geheel aan den boer toekomt. Hetzelfde geldt voor de melk van het vee. Aan den eigenaar betaalt hij dan daarvoor öf een vaststaande hoeveelheid eieren, kippen e. d. per jaar, öf een gering bedrag in geld. 5) Dergelijke praestatie's in natura noemt men servines, ook wel menus suf-

1) Bouissou et Turlin, 1. c. p. 81.

2) Merlin, 1. c. p. 76 (Vienne).

3) Ibidem, p. 55 (Midden-Loire).

4) In sommige streken spreekt men van „la bonne-main"; Bouissou et Turlin, l.c. p. 62.

5) Merlin, 1. c. p. 35, 55, 61.

Sluiten